GIS

 • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
 • Nastavnik: dr Sanja Stojković
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj ESPB: 7
 • Semestar: II
 • Broj časova: 3+0

Ovaj predmet je osmišljen tako da studentima omogući potpuno razumevanje i detaljno sagledavanje principa i koncepata GIS-a, sa posebnim akcentom na praktične veštine neophodne u osmišljavanju, razvoju i promociji GIS projekata.

Studenti na ovom predmetu treba da steknu osnovna znanja iz oblasti GIS-a kako bi stečena teorijska saznanja mogla da se prepoznaju, a neka i praktično primene u upravljanju životnom sredinom.

Predavanja:

1. Uvodna razmatranja o GIS-u;

2. Osnovni koncepti dizajna i primene GIS-a;

3. i 4. Modeli podataka;

5. Metode prikupljanja i čuvanja podataka;

6. Prikaz geopodataka;

7. Procedure prostornih analiza u GIS-u;

8. Geostatistička analiza;

9. Kontrola kvaliteta;

10. Značaj standardizacije za GIS;

11. GIS na Internetu;

12. Rešavanje naučnih i upravljačkih problema korišćenjem GIS-a;

13. Upravljanje GIS projektima i primena GIS-a;

14. i 15. Odbrana seminarskih i praktičnih radova.

 1. Kukrika M. (2000): Geografski informacioni sistemi, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd.
 2. Burrough P.A. and McDonnell R.A. (1998): Principi geografskih informacionih sistema, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 3. Longley P., Maguire D.J., Goodchild M.F., Rhind D.W. (Eds) (1999): Geographical Information Systems: Principles and Applications (2 Volumes), 2nd Edition, John Wiley & Sons, New York; Chichester.
 4. Clarke K.C. (2001): Getting Started with Geographic Information System, Third Edition, University of California, Santa Barbara, Prentice Hall Series in Geographic Information Science, New Jersey.
 5. Galati S.R. (2006): Geographic Information Systems Demystified, Artech House, Inc.
 6. Fazal S. (2008): GIS Basics, New Age International (P) Ltd.
 7. Odabrani naučni i stručni tekstovi.