GIS analiza u planiranju i uređenju prostora (MGIS2I6)

  • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 5
  • Semestar: II
  • Broj časova: 3+0

Predmet je teorijsko-metodološkog i aplikativnog karaktera i ima za cilj da pruži osnovna znanja o sistemima podrške u planiranju i uređenju prostora zasnovanim na GIS tehnologijama. Navedeni sistemi su uslovljeni teorijsko-metodološkim okvirom planiranja, konkretnim upravljačkim, planskim i informacionim sistemom i igraju važnu ulogu u procesu odlučivanja o budućim intervencijama u prostoru.

Osposobljavanje studenata da na bazi određenih planskih principa i zadataka, institucionalnih i zakonskih rešenja, kao i dostupnih podataka, relevantnih pokazatelja, metoda i GIS alata izvrše analizu i ocenu prostora, reše konkretne probleme u prostornom planiranju i ukažu na moguće pravce prostornog razvoja (određivanje područja za širenje naselja, infrastrukture, zaštitnih zona itd.).

Teorijska nastava:

Teorijsko-metodološki i upravljački okvir planiranja; Razvoj sistema podrške u planiranju i uređenju prostora; Objektni procesno-orijentisani sistemi podrške; Sistemi podrške u različitim fazama planiranja (konceptualizacija plana, analiza, planski principi, ciljevi i kriterijumi, identifikacija različitih interesnih grupa u prostoru, simulacija različitih rešenja i evaluacija).

Praktična nastava:

Izrada projekta za odabranu teritoriju uz korišćenje GIS softvera, radi rešavanja planerskih zadataka i kreiranja informacione osnove za sistem podrške. Obrada i analiza podataka – osnovne analize vektorskih podataka, kreiranje upita, kreiranje modela na osnovu raspoloživih alata, korišćenje softverskih rešenja za simulaciju pravaca prostornog razvoja i prezentacija rezultata.

Brail, R., Klosterman, R. (2001). Planning support systems: integrating geographic information systems, models, and visualization tools. Redlands, CA: ESRI Press.

Steiner, F.R., Shearer A.W. (eds). (2016). Geodesign—Changing the world, changing design, Special Issue. Landscape and Urban Planning, 156, 1-128.

Ran, J., & Nedovic-Budic, Z. (2016). Integrating spatial planning and flood risk management: A new conceptual framework for the spatially integrated policy infrastructure. Computers, Environment and Urban Systems, 57, 68-79.

De Smith, M.J., Goodchild, M.F., Longley, P.A. (2015). Geospatial Analysis: A Comprehensive Guide to Principles, Techniques and Software Tools – 5th Edition. Winchelsea, UK: The Winchelsea Press.

Đorđević, D., Dabović, T. (2014). Teritorijalna prospekcija i scenariji prostornog razvoja kao instrumenti prostornog planiranja. Zbornik radova sa 3. Kongresa geografa Bosne i Hercegovine. Geografsko društvo u Federaciji Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 74-97.

Malczewski, J. (2004). GIS-based land-use suitability analysis: a critical overview. Progress in Planning, 62.

Jeftić R. M.,  Bajagić S.,  Lučić A.,  Rakonjac Lj. (2017): Vulnerability of environmental systems of the functional urban region - detection by digital tool, Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering 2017 Volume 15, Issue 3, Pages: 489-505, https://doi.org/10.2298/FUACE161101038J

Nevenić, R. M. (2013). Functional urban region- the instrument of polycentric spatial development of Serbia, Conference Proceedings of 2nd International Scientific Conference - Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance (RESPAG), IAUS, Belgrade, 479-487.

Srbović, D., Gajović, V. (2015). ArcGIS for Desktop 10.x – Korisničko uputstvo. Beograd: GDi Press.

Sakamoto A., Fukui H., (2004): Development and application of a livable environment evaluation support system using Web GIS. Journal of Geographical Systems, 6(2), 175-195.