ГИС и становништво

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Наставник: др Александар Пеулић
  • Статус предмета: Обавезан
  • Број ЕСПБ: 9
  • Семестар: II
  • Број часова: 3+3

Студенти на овом предмету стичу основна знања из области примене ГИС-а и информационе технологије у демографији.

Студенти би требало да овладају основним појмовима, релацијама и техникама ГИС-а, као и да стекну преглед његове сложености и вишеструких могућности примене у демографским истраживањима. Овладаће техникама за адекватну припрему и унос података у ГИС, стећи предуслов да се, касније, обуче за коришћење неког од ГИС система.

Предавања:

Дефиниција ГИС-а, историјат развоја и будућност ГИС-а. Моделирање реалног света (поступак и теоријске основе). Семантички и геометријски аспекти моделирања података. Типологија и тематика.  Моделирање света слика:растерски модел, векторски модел, поређење и комбиновање модела. Моделирање света података. Конвенционални модели база података. Просторне и интелигентне базе података. Поступци за прикупљање просторних података. Извори и методе прикупљања географских података. Прикупљање географских података методом скенирања. Анализа и приказ просторних података. Аритметичке и логичке операције. Примена статистике и моделирања. Форме приказа података( екранске форме, картографске презентације, визуализација,  картографске анимације,  ГИС на Интернету).

Вежбе:

ТХТ фајлови, Word-ови документи. Креирање документа. Унос нумеричких података у Excel. Обрада података. Израчунавање. Рад са формулама. Основне функције. Основне технике израде дијаграма. Креирање базе података у Аccsess-у. Израда интерактивних карата. Референцирање карата. Тематско картирање, избор метода класификације и измена елемената легенде. Дефинисање тематских подгрупа и ограничење приказа на основу размере. Исписивање назива објеката на карти. Стварање hot link-а. Стварање табела, додавање колона и редова у постојеће табеле, измена података у табелама и рачунање. Постављање упита, приказ статистике и сумирање табела. Основе релационих база података, спајање и повезивање табела. Прављење дијаграма, разумевање елемената дијаграма, избор типа дијаграма и измене елемената дијаграма. Унос нових објеката и додавање њихових атрибута. Измене величине и облика објеката на карти, подела линија и полигона, спајање линија и полигона и аутоматско ажурирање атрибута. Анализа просторних односа и просторно спајање и повезивање. Дефинисање папира за штампу, припрема за штампу (одређивање размере карте која ће се штампати, дефинисање легенде, ознаке за север, додавање текста и графике...) и штампање.

Кукрика, М: Примена рачунара у географији, Географски факултет Универзитета у Београду, 1999.

Кукрика, М: Географски информациони системи, Географски факултет Универзитета у Београду, 2000.

М. Кукрика: Како бити конкурентан на глобалном тржишту – Менаџмент интелектуалним капиталом, Фине ГРАФ, Београд, 2003.

М. Кукрика: Мала енциклопедија информационе технологије, Београд, 2004.

М. Кукрика: Навика успеха, Београд, 2008.