GIS i stanovništvo

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Aleksandar Peulić
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 9
  • Semestar: II
  • Broj časova: 3+3

Studenti na ovom predmetu stiču osnovna znanja iz oblasti primene GIS-a i informacione tehnologije u demografiji.

Studenti bi trebalo da ovladaju osnovnim pojmovima, relacijama i tehnikama GIS-a, kao i da steknu pregled njegove složenosti i višestrukih mogućnosti primene u demografskim istraživanjima. Ovladaće tehnikama za adekvatnu pripremu i unos podataka u GIS, steći preduslov da se, kasnije, obuče za korišćenje nekog od GIS sistema.

Predavanja:

Definicija GIS-a, istorijat razvoja i budućnost GIS-a. Modeliranje realnog sveta (postupak i teorijske osnove). Semantički i geometrijski aspekti modeliranja podataka. Tipologija i tematika.  Modeliranje sveta slika:rasterski model, vektorski model, poređenje i kombinovanje modela. Modeliranje sveta podataka. Konvencionalni modeli baza podataka. Prostorne i inteligentne baze podataka. Postupci za prikupljanje prostornih podataka. Izvori i metode prikupljanja geografskih podataka. Prikupljanje geografskih podataka metodom skeniranja. Analiza i prikaz prostornih podataka. Aritmetičke i logičke operacije. Primena statistike i modeliranja. Forme prikaza podataka( ekranske forme, kartografske prezentacije, vizualizacija,  kartografske animacije,  GIS na Internetu).

Vežbe:

THT fajlovi, Word-ovi dokumenti. Kreiranje dokumenta. Unos numeričkih podataka u Excel. Obrada podataka. Izračunavanje. Rad sa formulama. Osnovne funkcije. Osnovne tehnike izrade dijagrama. Kreiranje baze podataka u Accsess-u. Izrada interaktivnih karata. Referenciranje karata. Tematsko kartiranje, izbor metoda klasifikacije i izmena elemenata legende. Definisanje tematskih podgrupa i ograničenje prikaza na osnovu razmere. Ispisivanje naziva objekata na karti. Stvaranje hot link-a. Stvaranje tabela, dodavanje kolona i redova u postojeće tabele, izmena podataka u tabelama i računanje. Postavljanje upita, prikaz statistike i sumiranje tabela. Osnove relacionih baza podataka, spajanje i povezivanje tabela. Pravljenje dijagrama, razumevanje elemenata dijagrama, izbor tipa dijagrama i izmene elemenata dijagrama. Unos novih objekata i dodavanje njihovih atributa. Izmene veličine i oblika objekata na karti, podela linija i poligona, spajanje linija i poligona i automatsko ažuriranje atributa. Analiza prostornih odnosa i prostorno spajanje i povezivanje. Definisanje papira za štampu, priprema za štampu (određivanje razmere karte koja će se štampati, definisanje legende, oznake za sever, dodavanje teksta i grafike...) i štampanje.

Kukrika, M: Primena računara u geografiji, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1999.

Kukrika, M: Geografski informacioni sistemi, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.

M. Kukrika: Kako biti konkurentan na globalnom tržištu – Menadžment intelektualnim kapitalom, Fine GRAF, Beograd, 2003.

M. Kukrika: Mala enciklopedija informacione tehnologije, Beograd, 2004.

M. Kukrika: Navika uspeha, Beograd, 2008.