GIS i turizam

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Sanja Stojković
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 6
  • Semestar: III
  • Broj časova: 2+3

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti GIS-a i njihova praktična primena u oblasti turizma.

Predmet je koncipiran tako da obezbedi studentima razumevanje ključnih GIS koncepata, alatki i teorija koje se koriste u savremenom turističkom poslovanju. Po završetku nastave studenti će biti sposobni da razumeju suštinu GIS-a, da razumeju i znaju da koriste podatke koji su dati u GIS okruženju, da formiraju svoje georeferencirane podatke, prostorno analiziraju i prikažu rezultate u određenom GIS okruženju.

Predavanja:
1. Uvodna razmatranja; 2. Definicije i istorijat razvoja GIS-a; 3. Modelovanje realnog sveta (teorijske osnove, semantički i geometrijski aspekti modelovanja geopodataka, topologija, tematika); 4. Modelovanje sveta slika (rasterski model); 5. Modelovanje sveta slika (vektorski model); 6. Modelovanje sveta slika (objektno orijentisani model); 7. Parcijalni ispit; 8. Modelovanje sveta podataka (konvencionalni modeli baza podataka); 9. Geoprostorne baze podataka u turističkom poslovanju; 10. Postupci za prikupljanje geopodataka; 11. Analiza geoprostornih podataka; 12. Prikaz geopodataka; 13. GIS na Internetu; 14. Kvalitet geopodataka i značaj standardizacije za GIS; 15. Parcijalni ispit.

Vežbe:
1. Uvodno razmatranje GIS softverskog paketa (dobijanje informacija o objektima na karti); 2. Unos podataka u GIS; 3. Izrada interaktivnih karata; 4. Tematsko kartiranje, izbor metoda klasifikacije i izmena elemenata legende; 5. Definisanje tematskih podgrupa i ograničenje prikaza na osnovu razmere; 6. Ispisivanje naziva objekata na karti; 7. Stvaranje tabela, dodavanje kolona i redova u postojeće tabele, izmena podataka u tabelama i računanje; 8. Postavljanje upita, prikaz statistike i sumiranje tabela; 9. Spajanje i povezivanje tabela; 10. Unos novih objekata i dodavanje njihovih atributa; 11. Izmene veličine i oblika objekata na karti, podela linija i poligona, spajanje linija i poligona i automatsko ažuriranje atributa; 12. Analiza prostornih odnosa i prostorno spajanje i povezivanje; 13. Definisanje papira za štampu, priprema za štampu (određivanje razmere karte koja će se štampati, definisanje legende, oznake za sever, dodavanje teksta i grafike...) i štampanje. 14. i 15. Odbrana praktičnog rada.

Kukrika, M: Geografski informacioni sistemi, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
Kukrika, M.: Mala enciklopedija informacione tehnologije, Beograd, 2004.
Burrough, P., McDonnell, R.: Principi geografskih informacionih sistema, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006.
odabrani naučni i stručni tekstovi.