ГИС и туризам

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Наставник: др Сања Стојковић
  • Статус предмета: Обавезан
  • Број ЕСПБ: 6
  • Семестар: III
  • Број часова: 2+3

Стицање основних знања из области ГИС-а и њихова практична примена у области туризма.

Предмет је конципиран тако да обезбеди студентима разумевање кључних ГИС концепата, алатки и теорија које се користе у савременом туристичком пословању. По завршетку наставе студенти ће бити способни да разумеју суштину ГИС-а, да разумеју и знају да користе податке који су дати у ГИС окружењу, да формирају своје геореференциране податке, просторно анализирају и прикажу резултате у одређеном ГИС окружењу.

Предавања:
1. Уводна разматрања; 2. Дефиницијe и историјат развоја ГИС-а; 3. Моделовање реалног света (теоријске основе, семантички и геометријски аспекти моделовања геоподатака, топологија, тематика); 4. Моделовање света слика (растерски модел); 5. Моделовање света слика (векторски модел); 6. Моделовање света слика (објектно оријентисани модел); 7. Парцијални испит; 8. Моделовање света података (конвенционални модели база података); 9. Геопросторне базе података у туристичком пословању; 10. Поступци за прикупљање геоподатака; 11. Анализа геопросторних података; 12. Приказ геоподатака; 13. ГИС на Интернету; 14. Квалитет геоподатака и значај стандардизације за ГИС; 15. Парцијални испит.

Вежбе:
1. Уводно разматрање ГИС софтверског пакета (добијање информација о објектима на карти); 2. Унос података у ГИС; 3. Израда интерактивних карата; 4. Тематско картирање, избор метода класификације и измена елемената легенде; 5. Дефинисање тематских подгрупа и ограничење приказа на основу размере; 6. Исписивање назива објеката на карти; 7. Стварање табела, додавање колона и редова у постојеће табеле, измена података у табелама и рачунање; 8. Постављање упита, приказ статистике и сумирање табела; 9. Спајање и повезивање табела; 10. Унос нових објеката и додавање њихових атрибута; 11. Измене величине и облика објеката на карти, подела линија и полигона, спајање линија и полигона и аутоматско ажурирање атрибута; 12. Анализа просторних односа и просторно спајање и повезивање; 13. Дефинисање папира за штампу, припрема за штампу (одређивање размере карте која ће се штампати, дефинисање легенде, ознаке за север, додавање текста и графике...) и штампање. 14. и 15. Одбрана практичног рада.

Кукрика, М: Географски информациони системи, Географски факултет Универзитета у Београду, 2000.
Кукрика, М.: Мала енциклопедија информационе технологије, Београд, 2004.
Burrough, P., McDonnell, R.: Principi geografskih informacionih sistema, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006.
одабрани научни и стручни текстови.