Globalizacija i integracije u svetu

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Mirjana Gajić
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 5
  • Semestar: VI
  • Broj časova: 2+2

Sagledavanje fenomena globalizacije sa različitih aspekata – geoekonomskih, geopolitičkih, geokulturnih, geodemografskih, geourbanističkih i drugih. Sagledavanje regionalnih i međunarodnih integracija, posebno onih koje se tiču Srbije.

Prepoznavanje uticaja savremenih društvenih procesa u eri globalizacije i integracije u svetu i njihove reperkusije na sistem prostornog planiranja u Srbiji.

Predavanja: 1. Uvod u geoglobalistiku. Pojam, suština i koncepcije globalizacije, 2. Faze u razvoju globalizacije, 3. Globalne vrednosti ili postmoderna dominacija Zapada, 4. Globalizacija i Novi svetski poredak, 5. Globalizacija kao model ekonomskog razvoja, 6. Transnacionalne kompanije u globalnom svetu, 7. Nejednakosti i globalne podele (model centar – periferija), 8. Mediji i globalizacija, 9. Globalizacija i regionalizacija, 10. Regionalni pristup proučavanju kultura i multikulturalizam, 11. Kulturni i regionalni identitet i kriza identiteta, 12. Globalna mreža i globalni sistem, 13. Globalizacija urbanog razvoja. Gradocentrični model svetske privrede. Fenomen megapolisa i oligopolisa, 14. Međunarodne regionalne integracije – tipovi, karakteristike, razmeštaj.  Evropska unija. Svetska trgovinska organizacija (GATT). Međunarodni monetarni fond (MMF). Ujedinjene nacije (OUN),15. Položaj Srbije u globalnom društvu.

Vežbe: Obrada nastavnih tema kroz konkretne zadatke za studente. Metodologija izrade seminarskih radova i odbrana seminarskih radova. Izračunavanje pokazatelja, crtanje grafičkih prikaza, analize i interpretacije podataka, grafikona i karata. Težište je da se prikaže s jedne strane sve veća povezanost i međuzavisnost sveta, a s druge - produbljivanje dispariteta regionalnog razvoja sveta.

Grčić M. i Sluka N. Globalni gradovi, Geografski fakultet BU i Geografičeskij fakultet “M. V. Lomonosov”, Beograd, 2006.
Šabić D. i Pavlović M. Globalni i regionalni razvoj Evropske unije. Geografski fakultet, Beograd, 2008.
Aspekti globalizacije (zbornik radova). Beogradska otvorena škola, Beograd, 2003.