Глобализација и интеграције у свету

Сагледавање феномена глобализације са различитих аспеката – геоекономских, геополитичких, геокултурних, геодемографских, геоурбанистичких и других. Сагледавање регионалних и међународних интеграција, посебно оних које се тичу Србије.

Сагледавање савремених друштвеногеографских процеса у ери глобализације и интеграције у свету.

Теоријска настава
1. Увод у геоглобалистику. Појам и суштина глобализације. 2. Постанак и ширење “света-економије”: Утицај идеологија, саобраћајне и индустријске револуције.3. Детерминанте и компоненте глобализације. Мега-трендови глобализације. 4. Глобализација као модел постмодерног друштва. 5. Глобализација и Нови светски поредак. 6. Глобализација као модел економског развоја. Начини ширења и интегрисања производње. Раст стр-аних инвестиција. Однос националне државе и међународног капитала. Мултинационалне компаније. Однос локалног и глобалног економског развоја. 7. Глобализација урбаног развоја. Градоцентрични модел светске привреде. Феномен мегаполиса. Формирање олигополиса – система глобалних градова. Међународне региона-лне интеграције–типови, карактеристике, размештај. Европска унија. Светска трговинска организација (ГАТТ). Међународни монетарни фонд (ММФ). Уједињене нације (ОУН). Положај Србије у глобалном друштву.

Грчић М. и Слука Н. Глобални градови, Географски факултет БУ и Географическиј факултет “М. В. Ломоносов”, Београд, 2006.
Грчић М. Политичка географија, Географски факултет, Београд, 2000. (поглавље XX)
Одабрани чланци у часопису “Глобус”, СГД, Београд.