Globalizacija i integracije u svetu

Sagledavanje fenomena globalizacije sa različitih aspekata – geoekonomskih, geopolitičkih, geokulturnih, geodemografskih, geourbanističkih i drugih. Sagledavanje regionalnih i međunarodnih integracija, posebno onih koje se tiču Srbije.

Sagledavanje savremenih društvenogeografskih procesa u eri globalizacije i integracije u svetu.

Teorijska nastava
1. Uvod u geoglobalistiku. Pojam i suština globalizacije. 2. Postanak i širenje “sveta-ekonomije”: Uticaj ideologija, saobraćajne i industrijske revolucije.3. Determinante i komponente globalizacije. Mega-trendovi globalizacije. 4. Globalizacija kao model postmodernog društva. 5. Globalizacija i Novi svetski poredak. 6. Globalizacija kao model ekonomskog razvoja. Načini širenja i integrisanja proizvodnje. Rast str-anih investicija. Odnos nacionalne države i međunarodnog kapitala. Multinacionalne kompanije. Odnos lokalnog i globalnog ekonomskog razvoja. 7. Globalizacija urbanog razvoja. Gradocentrični model svetske privrede. Fenomen megapolisa. Formiranje oligopolisa – sistema globalnih gradova. Međunarodne regiona-lne integracije–tipovi, karakteristike, razmeštaj. Evropska unija. Svetska trgovinska organizacija (GATT). Međunarodni monetarni fond (MMF). Ujedinjene nacije (OUN). Položaj Srbije u globalnom društvu.

Grčić M. i Sluka N. Globalni gradovi, Geografski fakultet BU i Geografičeskij fakultet “M. V. Lomonosov”, Beograd, 2006.
Grčić M. Politička geografija, Geografski fakultet, Beograd, 2000. (poglavlje XX)
Odabrani članci u časopisu “Globus”, SGD, Beograd.