Глобализација и интеграције у свету

Сагледавање феномена глобализације са различитих аспеката – геоекономских, геополитичких, геокултурних, геодемографских, геоурбанистичких и других. Сагледавање регионалних и међународних интеграција, посебно оних које се тичу Србије.

Препознавање утицаја савремених друштвених процеса у ери глобализације и интеграције у свету и њихове реперкусије на демографске процесе у Србији.

Предавања: Увод у геоглобалистику. Појам, суштина и концепције глобализације. Фазе у развоју глобализације. Глобалне вредности или постмодерна доминација Запада. Глобализација и Нови светски поредак. Глобализација као модел економског развоја. Транснационалне компаније у глобалном свету. Неједнакости и глобалне поделе (модел центар – периферија). Медији и глобализација. Глобализација и регионализација. Регионални приступ проучавању култура и мултикултурализам. Културни и регионални идентитет и криза идентитета. Глобална мрежа и глобални систем. Глобализација урбаног развоја. Градоцентрични модел светске привреде. Феномен мегаполиса и олигополиса. Међународне регионалне интеграције – типови, карактеристике, размештај.  Европска унија. Светска трговинска организација (ГАТТ). Међународни монетарни фонд (ММФ). Уједињене нације (ОУН). Положај Србије у глобалном друштву.

Вежбе: Обрада наставних тема кроз конкретне задатке за студенте. Методологија израде семинарских радова и одбрана семинарских радова. Израчунавање показатеља, цртање графичких приказа, анализе и интерпретације података, графикона и карата. Тежиште је да се прикаже с једне стране све већа повезаност и међузависност света, а с друге - продубљивање диспаритета регионалног развоја света.

Грчић М. и Слука Н. Глобални градови, Географски факултет БУ и Географическиј факултет “М. В. Ломоносов”, Београд, 2006.
Шабић Д. и Павловић М. Глобални и регионални развој Европске уније. Географски факултет, Београд, 2008.
Аспекти глобализације (зборник радова). Београдска отворена школа, Београд, 2003.