Globalizacija i integracije u svetu

 • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
 • Nastavnik: dr Rajko Golić
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj ESPB: 5
 • Semestar: V
 • Broj časova: 2+0

Upoznati studente sa procesom globalizacije kroz analizu njenih komponenata i determinanti – geografske, ekonomske, političke, kulturne, demografske i urbanističke, kao i sa ulogom i značajem integracionih procesa u Evropi i svetu.

Osposobiti studente za primenu stečenih znanja iz globalizacije i integracija u nastavnom radu.

Predavanja:

 1. Uvod u globalizaciju; istorijski okvir globalizacije.
 2. Pojam, determinante i komponente globalizacije; subjekti globalizacije; sistem globalnih vrednosti; države i međunarodne organizacije kao subjekti globalizacije; regionalni centri moći.
 3. Industrijske revolucije i difuzija inovacija.
 4. Nova naučno-tehnološka revolucija i njene posledice na svetsku ekonomiju; naučno-tehnološka dostignuća u poljoprivredi i agroindustriji; organska i genetski modifikovana hrana; budućnost hrane.
 5. Globalizacija i Novi svetski poredak.
 6. Globalizacija kao model postmodernog društva.
 7. Regionalni razvoj i multinacionalne kompanije
 8. Aglomeracije, konurbacije i pseudourbanizacija (slamovi).
 9. Međunarodne organizacije, integracioni procesi u svetu (OUN, Svetska banka, MMF, Grupa 8, STO, NAFTA, TAFTA, OPEK, MERKOSUR, APTA, TPP) i tipovi ekonomskih integracija.
 10. Multikulturalnost i multijezičnost; uloga religije u globalnom dobu; mali narodi i etničke zajednice u svetu – potrošačka društva u stvaranju; regionalne kulturne specifičnosti.
 11. Informaciono-komunikacione tehnologije i globalizacija; mobilna i fiksna telefonija; internet.
 12. -15. Prezentacija i odbrana seminarskih radova.

Šabić D. i Pavlović M. Globalni i regionalni razvoj Evropske unije, Geografski fakultet u Beogradu, Beograd, 2008.
Šabić D. Globalizacija i integracija u Evropi i svetu, skripta, Geografski fakultet u Beogradu, Beograd, 2010.
Šabić i dr. Izazovi globalizacije: socioekonomske i kulturološke prilike u Srbiji, Treći kongres srpskih geografa, PMF u Banjoj Luci, Banja Luka, 2012.
Šabić D. i Vujadinović S. Regionalna geografija Australije, Srpsko geografsko društvo, Beograd, 2011.
Vujadinović S. i Šabić D. Regionalna geografija Južne Amerike, Srpsko geografsko društvo, Beograd, 2012.