Hidrologija 1

Upoznavanje sa osnovnim svojstvima vode kao materije i svim oblicima njenog pojavljivanja na Zemlji, nastanakom podzemnih voda i formiranjem rečnih tokova, njihovim režimom, zakonitostima kretanja, korišćenjem i zaštitom od neracionalnog trošenja i zagađenja.

Sagledavanje značaja vode za život i delatnost ljudi i uočavanje glavnih razloga nedovoljne količine iskoristive vode na Zemlji kao globalnog svetskog problema. Takođe, osposobljavanje za procenu vodnog bogatstva neke teritorije analizom vodnog bilansa i vodnog režima, kao i ocenom kvaliteta voda.

Predavanja:

 1. Upoznavanje sa predmetom proučavanja hidrologije, organizacijom nastave, osnovnom literaturom, sistemom bodovanja osnovnih aktivnosti. Značaj vode.
 2.  Vodni ciklus Zemlje. Vodni bilans. Rezerve vode na Zemlji.
 3. Poreklo podzemne vode. Formiranje i tipovi izdani.
 4. Režim izdani. Kretanje izdani. Voda u krasu.
 5. Izvori. Tipovi izvora. Kraški izvori.
 6. Lekovite vode. Korišćenje hidrogeotermalne energije. Značaj i zaštita podzemnih voda.
 7. Rečni sistem i rečna mreža.
 8. Razvođa i slivovi.
 9. Dolina i rečno korito.
 10. Svojstva rečne vode. Kretanje vode u rečnom koritu.
 11. Vodni režim. Osnovni elementi režima.
 12. Faze i tipovi vodnog režima.
 13. Režim nanosa. Bujice - nastanak i tipovi.
 14. Dunav - najinternacionalnija reka sveta.
 15. Voda kao globalni svetski problem.

Vežbe:

 1. Hemijska svojstva vode
 2. Fizička svojstva vode
 3. Hemijska i fizička svojstva podzemnih voda
 4. Izrada karte hidroizohipsi
 5. Izrada karte hidroizohipsi
 6. Izrada karte hidroizohipsi
 7. Šeme mehanizma kraških izvora
 8. Poseta Beogradskom vodovodu - Pogon Bele vode
 9. Rad na orohidrografskoj karti - razvođe i sliv
 10. Rad na orohidrografskoj karti - elementi rečnog toka
 11. Rad na orohidrografskoj karti - morfometrijski parametri i rečna mreža
 12. Rad na orohidrografskoj karti - uzdužni rečni profil i hipsografska kriva sliva
 13. Obrada hidroloških parametara u GIS-u
 14. Obrada hidroloških parametara u GIS-u
 15. Poseta Republičkom Hidrometeorološkom zavodu Srbije

Dukić, D. i Gavrilović, Lj. (2008). Hidrologija. Beograd: Zavod za udžbenike.
Gavrilović, Lj. i Dukić, D. (2002). Reke Srbije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Gavrilović, Lj. (2001). Problem vode u svetu i kod nas. Zbornik radova XIV kongresa geografa Jugoslavije, 19-28.