Хидрологија 1

Упознавање са основним својствима воде као материје и свим облицима њеног појављивања на Земљи, настанаком подземних вода и формирањем речних токова, њиховим режимом, законитостима кретања, коришћењем и заштитом од нерационалног трошења и загађења.

Сагледавање значаја воде за живот и делатност људи и уочавање главних разлога недовољне количине искористиве воде на Земљи као глобалног светског проблема. Такође, оспособљавање за процену водног богатства неке територије анализом водног биланса и водног режима, као и оценом квалитета вода.

Предавања:

 1. Упознавање са предметом проучавања хидрологије, организацијом наставе, основном литературом, системом бодовања основних активности. Значај воде.
 2.  Водни циклус Земље. Водни биланс. Резерве воде на Земљи.
 3. Порекло подземне воде. Формирање и типови издани.
 4. Режим издани. Кретање издани. Вода у красу.
 5. Извори. Типови извора. Крашки извори.
 6. Лековите воде. Коришћење хидрогеотермалне енергије. Значај и заштита подземних вода.
 7. Речни систем и речна мрежа.
 8. Развођа и сливови.
 9. Долина и речно корито.
 10. Својства речне воде. Кретање воде у речном кориту.
 11. Водни режим. Основни елементи режима.
 12. Фазе и типови водног режима.
 13. Режим наноса. Бујице - настанак и типови.
 14. Дунав - најинтернационалнија река света.
 15. Вода као глобални светски проблем.

Вежбе:

 1. Хемијска својства воде
 2. Физичка својства воде
 3. Хемијска и физичка својства подземних вода
 4. Израда карте хидроизохипси
 5. Израда карте хидроизохипси
 6. Израда карте хидроизохипси
 7. Шеме механизма крашких извора
 8. Посета Београдском водоводу - Погон Беле воде
 9. Рад на орохидрографској карти - развође и слив
 10. Рад на орохидрографској карти - елементи речног тока
 11. Рад на орохидрографској карти - морфометријски параметри и речна мрежа
 12. Рад на орохидрографској карти - уздужни речни профил и хипсографска крива слива
 13. Обрада хидролошких параметара у ГИС-у
 14. Обрада хидролошких параметара у ГИС-у
 15. Посета Републичком Хидрометеоролошком заводу Србије

Дукић, Д. и Гавриловић, Љ. (2008). Хидрологија. Београд: Завод за уџбенике.
Гавриловић, Љ. и Дукић, Д. (2002). Реке Србије. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Гавриловић, Љ. (2001). Проблем воде у свету и код нас. Зборник радова XIV конгреса географа Југославије, 19-28.