Hotelijerstvo

For­mi­ra­nje od­no­sa pre­ma ho­te­li­jer­stvu kao de­lat­no­sti od ključ­nog zna­ča­ja za raz­voj tu­ri­zma i turističke privrede; shva­ta­nje zna­ča­ja ho­te­li­jer­stva za uku­pan dru­štve­no-eko­nom­ski raz­voj pri­vre­de od­re­đe­ne te­ri­to­ri­je (me­sta, re­gi­o­na, ze­mlje).

Sticanje znanja o pro­stor­nim, teh­nič­ko-teh­no­lo­škim, or­ga­ni­za­ci­o­no pro­ce­snim i eko­nom­skim spe­ci­fič­no­sti­ma ho­te­li­jer­stva kao pri­vred­ne de­lat­no­sti; raz­u­me­va­nje tr­ži­šne di­men­zi­je ho­te­li­jer­stva i nu­žno­sti raz­li­či­tih ob­li­ka nje­go­vog is­po­lja­va­nja u prak­si; razumevanje i upravljanje instrumentima poslovanja u hotelijerstvu.

Teorijska nastava

Osnovni pojmovi u hotelijerstvu; Podela ugostiteljskih objekata.; Kapacitet ugostiteljskih objekata; Kategorizacija ugostiteljskih objekata; Funkcionalna podela hotelskog prostora; Organizaciono-kadrovski aspekt poslovanja u hotelu;  Ekonomski aspekt poslovanja u hotelu; Savremeni trendovi u međunarodnom hotelijerstvu

Studijski istraživački rad

Analiza osnovnih komponenti hotelskog proizvoda na konkretnim primerima iz domaće i međunarodne prakse; Razrada pojedinih elemenata definicija dve osnovne grupacije ugostiteljskih objekata na osnovu konkretnih primera; Praktičan značaj sistematizacije i razvrstavanja ugostiteljskih objekata - analize slučajeva i diskusija

1) Kosar, Lj.: Hotelijerstvo – teorija i praksa, Viša hotelijerska škola, Beograd, 2002.

2) Čačić, K.: Poslovanje hotelskih preduzeća, Čigoja, Beograd, 1995.