Inovacije u nastavi geografije

  • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
  • Status predmeta: Obavezni
  • Broj ESPB: 8
  • Semestar: I
  • Broj časova: 4+0

Formirati kod studenata pedagoško metodičke veštine u radu sa učenicima (veštine podučavanja i prenošenja znanja). Osposobiti studente da vrše adekvatan izbor didaktičko-metodičkih rešenja u izučavanju geografskih sadržaja. To podrazumeva da studenti primenjuju: različite nastavne metode u nastavnom procesu: metode usmerene na nastavnika (metode predavanja, ilustracije, demonstracije...), metode usmerene na učenika(kooperativno učenje, učenje putem rešavanja problema, interaktivno učenje), metode usmerene na kurikulum (struktuiranje sadržaja i interdisciplinarne veze), inovativne oblike rada u nastavnom procesu, inovativna nastavna sredstva u nastavnom procesu, kako bi se postigla maksimalna misaona i praktična aktivnost učenika na času. multimedije kao izvor informacija i nastavno sredstvo u nastavi geografije.

Osposobiti studente-geografe prilikom izbora dodatnih sadržaja vezanih za analizu nastavnih jedinica u školi i razviti pedagoško-metodičke veštine u radu sa učenicima.

Predavanja:

 

1. Izbor sadržaja u nastavi geografije.

2. Upotreba vizuelnih i audiovizuelnih sredstva u nastavi geografije.

3. Upotreba kompjutera u nastavi geografije.

4. Uloga savremenih udžbenika u nastavi geografije.

5. Programirana nastava geografije.

6. Inovativni oblici rada u nastavi geografije.

7. Primena inovativnih metode rada u nastavi geografije (metode: predavanja, ilustracije, demonstracije, kooperativno učenje, učenje putem rešavanja problema i interaktivno učenje).

8. Struktuiranje sadržaja u nastavi geografije i interdisciplinarni pristup.

9. Poučavanje i učenje izvan škole.

10. Nastava usmerena na delovanje-integrativno učenje.

11. Laboratorijsko-eksperimentalne metode u nastavi geografije.

12. Proces samostalnog sticanja znanja u nastavi geografije.

13. Priprema nastavnika za nastavni čas.

14. Permanentno stručno usavršavanje nastavnika geografije.

15. Nastavni programi geografije.

Rudić V., (1999): Metodika nastave geografije, Geografski fakultet, Beograd.

Đorđević J. (1986): Inovacije u nastavi, Institut za pedagoška istraživanja, Prosveta, Beograd.

Obradović Lj. (1993): Primena inovacija u nastavi geografije u osnovnim i srednjim školama, Zbornik radova br. 42, Geografski fakultet, Beograd.

Živković Lj, Perišić Z. (1997): Faktori moderne organizacije nastave geografije u osnovnoj školi, Teorijsko-

metodološki problemi nastave geografije, Institut za geografiju filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Nikšić-Beograd,

Jovanović S., Živković Lj.. (2005): Upotreba medija u modernizaciji nastave geografije u Srbiji. Srbija i savremeni procesi u Evropi i svetu, Naučni simpozijum-Tara, Geografski fakultet, Beograd.