Inovacije u nastavi geografije

Formirati kod studenata pedagoško metodičke veštine u radu sa učenicima (veštine podučavanja i prenošenja znanja).
Osposobiti studente da vrše adekvatan izbor didaktičko-metodičkih rešenja u izučavanju geografskih sadržaja. To podrazumeva da studenti primenjuju: različite nastavne metode u nastavnom procesu: metode usmerene na nastavnika (metode predavanja, ilustracije, demonstracije...), metode usmerene na učenika (kooperativno učenje, učenje putem rešavanja problema, interaktivno učenje), metode usmerene na kurikulum (struktuiranje sadržaja i interdisciplinarne veze), inovativne oblike rada u nastavnom procesu, inovativna nastavna sredstva u nastavnom procesu, kako bi se postigla maksimalna misaona i praktična aktivnost učenika na času. multimedije kao izvor informacija i nastavno sredstvo u nastavi geografije.

Osposobiti studente-geografe prilikom izbora dodatnih sadržaja vezanih za analizu nastavnih jedinica u školi i
razviti pedagoško-metodičke veštine u radu sa učenicima

Teorijska nastava
Izbor sadržaja u nastavi geografije. Upotreba vizuelnih i audiovizuelnih sredstva u nastavi geografije Upotreba ko-mpjutera u nastavi geografije. Uloga savremenih udžbenika u nastavi geografije. Programirana nastava geografije. Inova-tivni oblici rada u nastavi geografije. Primena inovativnih metode rada u nastavi geografije (metode: predavanja, ilus-tracije, demonstracije, kooperativno učenje, učenje putem rešavanja problema i interaktivno učenje). Struktuiranje sadržaja u nastavi geografije i interdisciplinarni pristup. Poučavanje i učenje izvan škole. Nastava usmerena na delovanje-integrativno učenje. Laboratorijsko-eksperimentalne metode u nastavi geografije. Proces samostalnog sticanja znanja u nastavi geografije. Priprema nastavnika za nastavni čas. Permanentno stručno usavršavanje nastavnika geogr-afije. Nastavni programi geografije.
Vežbe
Aktivna nastava geografije. Kooperativno učenje. Učenje putem rešavanja problema. Interaktivno učenje. Savremeni pri-stup upotrebe nastavnih sredstava u nastavnom procesu. Upotreba kompjutera u nastavi geografije. Uloga domaćih zada-taka u nastavi geografije. Novi aspekt komunikacije na relaciji nastavnik-učenik i status učenika u školi. Organi-zacija samostalnog rada učenika u nastavi geografije. Vannastavne i vanškolske aktivnosti učenika. Metodička pripr-ema za izvođenje časa iz nastave geografije. Principi analize toka časa i izvedene nastave. Hospitovanje studenata u ško-lama. Upoznavanje sa školskom administracijom.

Rudić V., (1999): Metodika nastave geografije, Geografski fakultet, Beograd
Đorđević J. (1986): Inovacije u nastavi, Institut za pedagoška istraživanja, Prosveta, Beograd.
Obradović Lj. (1993): Primena inovacija u nastavi geografije u osnovnim i srednjim školama, Zbornik radova br. 42, Geografski fakultet, Beograd.
Živković Lj, Perišić Z. (1997): Faktori moderne organizacije nastave geografije u osnovnoj školi, Teorijsko-metodološki problemi nastave geografije, Institut za geografiju filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Nikšić-Beograd,
Jovanović S., Živković Lj.. (2005): Upotreba medija u modernizaciji nastave geografije u Srbiji. Srbija i savremeni procesi u Evropi i svetu, Naučni simpozijum-Tara, Geografski fakultet, Beograd.