Istorija prostornog planiranja

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Dejan Đorđević
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 6
  • Semestar: II
  • Broj časova: 2+2

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa istorijskim korenima i tradicijom prostornog planiranja u svetskim okvirima i u Srbiji, da upoznaju osnovne škole planiranja i njihove osobenosti i koncepte, te da shvate kontinuitet doktrina planiranja na kojima se moderno planiranje još uvek u velikoj meri zasniva.

Ovladavanje osnovnim znanjima o: najvažnijim prostornim planovima u svetu i kod nas u periodu od 1898. – 2000. godine, najznačajnijim autorima i praktičarima planiranja u svetu, te istorijskom ambijentu i društveno-ekonomskim okolnostima koje su uslovljavale proces planiranja u 20. veku.

Teorijska nastava:

Opšta istorija prostornog planiranja: Istorijski koreni prostornog planiranja; Geopolitika – verzija prostornog planiranja, kraj/krah geopolitike; Vojni i strateški ciljevi prostornog planiranja; Ekonomske i socijalne preokupacije; Kulturna i politička sredstva; Prostorno planiranje pre pojave štampe – primeri Holandije i Francuske; Prve oficijalne politike prostornog planiranja - Italija, Velika Britanija, SSSR; Planiranje u 19. veku; Velike škole planiranja; Planiranje u 20. veku – od Gidisa do ESDP-a.

Istorija prostornog planiranja u Srbiji: Urbanističko zakonodavstvo Balkana u antici i feudalizmu; Urbanističko zakonodavstvo obnovljene Srbije; Urbanističko zakonodavstvo između dva svetska rata; Prostorno planiranje u modernoj Srbiji i Jugoslaviji u drugoj polovini 20. veka.

Praktična nastava: Vežbe

Izrada i prezentacija seminarskog rada sa izabranom temom iz programa predavanja – upoznavanje sa širom literaturom, analiza i dijagnoza problema, specifični planerski odgovori i instrumenti.

Pajović D. S. (2005): Pregled urbanističkog zakonodavstva Srbije. Udruženje urbanista Srbije. Novi Sad

Đorđević D. (2004) Uvod u teoriju planiranja. Geografski fakultet, Beograd

Merlin P. (2002): L'amenagement du territoire. Presses Universitaires de France, Paris