Kartografija 1

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Dragica Živković
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 5
  • Semestar: I
  • Broj časova: 2+2+1

Predmet proučavanja je metodologija modelovanja transpozicije prostorno-vremenskih sadržaja iz sfernih položaja u spacio-nomogramski razmerni model- na sfernoj površini (glob) i na matematičkoj ravni (plan, karta), kroz matematičko-kartografske metode, geografske elemente karte, digitalnu geovizuelizaciju.

Na osnovu  saznanja matematičko-kartografskih i geografskih elemenata studenti će očitavati eksponiranu sadržinu karte i na osnovu toga eduktivnu a zatim i produktivnu sadržinu, koja omogućava uočavanje zakonitosti i uzročno-posledičnih veza geoprostora. Digitalna kartografija će omogućiti geovizuelizaciju.

Predavanja:

Predmet i metod kartografije; Definicija kartografije; Značaj karte i kartografije; Podela kartografije; Kartografija njene veze sa drugim naukama; Kartografski metod; Kartografska generalizacija; Pojam, svojstva, elementi i podela geografskih karata; Oblik i veličina Zemlje; Prenošenje sferne površine na površinu globa; Uslovno prenošenje sferoida na kartu; Koordnatni sistemi i mreže; Metodi snimanja u kartografiji; Geografski pozicioni sistemi; Razmer karte i razmernici.

Vežbe:

Kartografski znaci; Topografski znaci; Razmer i razmernici; Kartografske projekcije; Koordinatni sistemi;. Koordinatne mreže; Geografski koordinatni sistem; Pravougli koordinatni sistem; Polarni koordinatni sistem; GPS; Uglovi nagiba; Profili reljefa; Busola; Podela karata na listove; Digitalne karte.

Lješević M., Živković D.: Kartografija, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2001.

Peterca M. i grupa autora: Kartografija, Vojnogeografski institut, Beograd, 1974.

Milovanović V.: Opšta kartografija, Građevinski fakultet, Beograd, 1986.

Živković D. (2000): Filozofske osnove kartografije, Glasnik SGD, sv. LXXX, br.1., Beograd, str. 37-43.