Kartografija 2

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Dragica Živković
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 5
  • Semestar: II
  • Broj časova: 2+2+1
  • Uslov: Položeni kolokvijum, seminar

Kartografija je nauka koja se bavi proučavanjem metodologije modelovanja transpozicije prostorno-vremenskih sadržaja iz sfernih položaja u spacio-nomogramski razmerni model- na sfernoj površini (glob) i na matematičkoj ravni (plan, karta), u cilju istraživanja i saznavanja stanja i menjanja tematike prostora: predmeta, pojava i procesa.

Primena stečenih znanja iz predmeta Kartografija u nastavi geografije.

Predavanja:

Pojam projekcija; Indikatrise deformacija; Podela projekcija; Azimutne projekcije- perspektivne i neperspektivne; Cilindrične projekcije- prave, pseudocilindrične  policilindrične; Loksodroma i ortodroma; Konusne projekcije- prave, pseudokonusne i polikonusne; Poliedarska projekcija; Konvencionalne projekcije; Podela karata na listove i njihovo označavanje; Ram ili okvir karte; Geografski elementi karte-reljef, hidrografija, infrastruktura i saobraćajnice, naselja, granice i nazivi; Transkripcija naziva; Kartografski znaci; Digitalna kartografija.

Vežbe:

Kartografski znaci; Topografski znaci; Razmer i razmernici; Kartografske projekcije; Koordinatni sistemi;. Koordinatne mreže; Geografski koordinatni sistem; Pravougli koordinatni sistem; Polarni koordinatni sistem; GPS; Uglovi nagiba; Profili reljefa; Busola; Podela karata na listove; Digitalne karte.

Lješević M., Živković D.: Kartografija, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2001.

Peterca M. i grupa autora: Kartografija, Vojnogeografski institut, Beograd, 1974.

Milovanović V.: Opšta kartografija, Građevinski fakultet, Beograd, 1986.