Kartografija sa topografijom

Cilj predmeta je da student budu dobar korisnik geografske karte – da zna sa karte crpiti geografske informacije, i da na karti zna prikazati rezultate svoga rada (svojih istraživanja).

Student zna izabrati odgovarajuću projekciju za svoju kartu, naučio da meri na topografskoj karti, razvio sposobnost da „čita” kartu, ume da koristi topografsku kartu na terenu, shvatio da je bez karte nezamisliv rad geografa – prostornog planera.

Predavanja: 1) Uvod u kartografiju (predmet i podela kartografije); 2) Geografska karta (pojam, svojstva, klasifikacija); 3) Oblik i veličina Zemlje; globus;  4) Geografski koordinatni sistem; 5) Prvi kolokvijum; 6) Matematički elementi karte; razmer; 7) Kartografske projekcije; 8) Deformacije na geografskim kartama; 9) Azimutne kartografske projekcije; drugi kolokvijum; 10) Cilindrične kartografske projekcije; 11) Gaus-Krigerova kartografska projekcija; 12) Izbor kartografske projekcije; 13) Geografski elementi karte i njihovo predstavljanje; kartografski znaci; 14) Predstavljanje reljefa na geografska generalizacija; potpisi.

 

Vežbe: 1) Topografske karte i planovi: elementi, sadržaj; 2) Čitanje topografske karte; 3-4) Određivanje pravouglih i geografskih koordinata na topografskim kartama; 5) Utvrđivanje i provera znanja: prvi kolokvijum; 6) Merenje rastojanja na topografskim kartama;  7) Određivanje visina tačaka i oblika reljefa na topografskoj karti karti 8) Merenje azimuta i uglova nagiba na topografskim kartama; 9) Utvrđivanje i provera znanja: prvi kolokvijum;  10) Konstrukcija topografsdih profila i blok-dijagrama; 11) Merenje površina na topografskim kartama; 12) Orijentacija u prostoru; 13–14) Korišćenje topografske karte na terenu: orijentacija karte, određivanje stajne tačke, poređenje sadržaja karte sa okolinom ; 15) Sistematizacija gradiva; potpisi.

Lješević, M., Živković, D. (2001). Kartografija. Beograd: MagicMap.

Peterca, M., Radošević, N., Milisavljević, S., Racetin, F. (1974). Kartografija. Beograd: VGI.

Tadić, M. (2004). Matematička geografija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Milojković, B. (2003). Topografija. Beograd: Policijska akademija.

Topografski znaci (priručnik za korisnike topografskih karata). Beograd: VGI. (1981).