Картографија са топографијом

Циљ предмета је да студент буду добар корисник географске карте – да зна са карте црпити географске информације, и да на карти зна приказати резултате свога рада (својих истраживања).

Студент зна изабрати одговарајућу пројекцију за своју карту, научио да мери на топографској карти, развио способност да „чита” карту, уме да користи топографску карту на терену, схватио да је без карте незамислив рад географа – просторног планера.

Предавања: 1) Увод у картографију (предмет и подела картографије); 2) Географска карта (појам, својства, класификација); 3) Облик и величина Земље; глобус;  4) Географски координатни систем; 5) Први колоквијум; 6) Математички елементи карте; размер; 7) Картографске пројекције; 8) Деформације на географским картама; 9) Азимутне картографске пројекције; други колоквијум; 10) Цилиндричне картографске пројекције; 11) Гаус-Кригерова картографска пројекција; 12) Избор картографске пројекције; 13) Географски елементи карте и њихово представљање; картографски знаци; 14) Представљање рељефа на географска генерализација; потписи.

 

Вежбе: 1) Топографске карте и планови: елементи, садржај; 2) Читање топографске карте; 3-4) Одређивање правоуглих и географских координата на топографским картама; 5) Утврђивање и провера знања: први колоквијум; 6) Мерење растојања на топографским картама;  7) Одређивање висина тачака и облика рељефа на топографској карти карти 8) Мерење азимута и углова нагиба на топографским картама; 9) Утврђивање и провера знања: први колоквијум;  10) Конструкција топографсдих профила и блок-дијаграма; 11) Мерење површина на топографским картама; 12) Оријентација у простору; 13–14) Коришћење топографске карте на терену: оријентација карте, одређивање стајне тачке, поређење садржаја карте са околином ; 15) Систематизација градива; потписи.

Љешевић, М., Живковић, Д. (2001). Картографија. Београд: MagicMap.

Петерца, М., Радошевић, Н., Милисављевић, С., Рацетин, Ф. (1974). Картографија. Београд: ВГИ.

Тадић, М. (2004). Математичка географија. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Милојковић, Б. (2003). Топографија. Београд: Полицијска академија.

Топографски знаци (приручник за кориснике топографских карата). Београд: ВГИ. (1981).