Kartografija sa topografijom

 • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
 • Nastavnik: dr Aleksandar Đorđević
 • Status predmeta: Obavezan
 • Broj ESPB: 4
 • Semestar: I
 • Broj časova: 2+1
 • Uslov: Položen kolokvijum

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa konceptima kartografije, elementima karte, metodama  sastavljanja i generalizacije kartografskog sadržaja.

Ishod predmeta je da se studenti nauče metodologiji modelovanja transpozicije prostorno-vremenskih sadržaja u spacio-sistemski razmerni model u cilju istraživanja i saznavanja stanja i menjanja tematike prostora (predmeta, pojava i procesa).

Predavanja:

 1. Uvod, predmet i metod Kartografije;
 2. Podela kartografije, kartografija u sistemu nauka;
 3. Uloga modela u primeni kartografskog metoda;
 4. Definisanje, svojstva i klasifikacija geografskih karata;
 5. Elementi sadržaja karte; kartografski znaci;
 6. Koordinatni sistemi i koordinatne mreže;
 7. Matematički elementi karte;
 8. Razmer karte i razmernici;
 9. Geodetska osnova kartiranja;
 10. Kartografske projekcije;
 11. Podela karata na listove i njihovo označavanje;
 12. Kartografska generalizacija;
 13. Predstavljanje elemenata geoprostora na kartama;
 14. Predstavljanje reljefa; predstavljanje hidrografije; predstavljanje naselja; predstavljanje komunikacija; predstavljanje vegetacije; predstavljanje granica;
 15. Transkripcija naziva; sistemi za globalno pozicioniranje (GPS)

Vežbe:

Kartografski i topografski znaci; razmer i razmernici; koordinatni sistemi; koordinatne mreže; uglovi nagiba; profili reljefa; orijentacija pomoću busole; GPS

 1. Ikonović, Vesna: Prostor: predmet kartografskog modelovalja. Zbornik radova, sveska LVI,  Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2008, str. 223-234
 2. Ikonović, Vesna: Gnoseološko-simbiotička veza opšte naučnih metoda i kartografije. Zbornik radova, sveska LV, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2007, str. 159-174
 3. Ikonović, Vesna: Kartografsko modelovanje – uloga i značaj. Zbornik radova Geografskog instituta ''Jovan Cvijić'' SANU, knjiga 57, Beograd, 2007, str. 443-450
 4. Ikonović, Vesna, Živković, Dragica: Metodološki koncepti Kartografije. Glasnik Srpskog geografskog društva, sveska LXXXVII, broj 2, Beograd, 2007, str. 153-174
 5. Lješević A.M. i Živković D.: Kartografija. Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2001.
 6. Ikonović, Vesna: Generalizacija geografskih naziva na topografskim kartama.  Glasnik SGD-a, sveska LXXV, broj 2, Beograd, 1995, str. 27-39