Картографија

Предмет проучавања су математичко-картографски методи, географски елементи карте, моделовање туристичких геопросторних компонената и претварање нумеричких података у серије показатеља. Аналогни и дигитални модели, који омогућавају бржу и лакшу визуелизацију простора. Задаци су двосмерно коришћење показатеља туристичких елемената: представљање на карти и очитавање са карте.

На основу  сазнања математичко-картографских и географских елемената студенти ће очитавати експонирану садржину карте и на основу тога едуктивну а затим и продуктивну садржину, која омогућава уочавање законитости и узрочно-последичних веза геопростора. Дигитална картографија ће омогућити геовизуелизацију.

Предавања:
Предмет проучавања картографије и дефиниција картографије; Значај карте и картографије;  Подела картографије; Картографија и њене везе са другим наукама; Место и улога картографског метода у систему наука; Картографска генерализација; Појам и својства географске карте;  Класификација карата;  Елементи садржаја карте; Условно представљање сфероида на карту;  Координатни системи и мреже; Облик и величина Земље; Методи снимања у картографији; Размер карте и размерници; Картографске пројекције; Рам карте ; Подела карата на листове; Географски елементи карте; Картографски знаци; Дигитална картографија; Картографска изражајна средства; Методе тематске картографије.

Вежбе:
Оријентација на карти и у простору; Одређивање координата на карти; Картометрија; Примена GPS-а; Примена електронских планова, карата и атласа; Мултимедијални системи у туристичкој картографији; Израда тематских (туристичких) карата и графичких прилога у аналогном и дигиталном облику

1) Љешевић М., Живковић Д.: Картографија, Географски факултет Универзитета у Београду, Београд, 2001.
2) Ћурчић С.: Картографија, Институт за географију ПМФ Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 1996.