Kartografija

Predmet proučavanja su matematičko-kartografski metodi, geografski elementi karte, modelovanje turističkih geoprostornih komponenata i pretvaranje numeričkih podataka u serije pokazatelja. Analogni i digitalni modeli, koji omogućavaju bržu i lakšu vizuelizaciju prostora. Zadaci su dvosmerno korišćenje pokazatelja turističkih elemenata: predstavljanje na karti i očitavanje sa karte.

Na osnovu  saznanja matematičko-kartografskih i geografskih elemenata studenti će očitavati eksponiranu sadržinu karte i na osnovu toga eduktivnu a zatim i produktivnu sadržinu, koja omogućava uočavanje zakonitosti i uzročno-posledičnih veza geoprostora. Digitalna kartografija će omogućiti geovizuelizaciju.

Predavanja:
Predmet proučavanja kartografije i definicija kartografije; Značaj karte i kartografije;  Podela kartografije; Kartografija i njene veze sa drugim naukama; Mesto i uloga kartografskog metoda u sistemu nauka; Kartografska generalizacija; Pojam i svojstva geografske karte;  Klasifikacija karata;  Elementi sadržaja karte; Uslovno predstavljanje sferoida na kartu;  Koordinatni sistemi i mreže; Oblik i veličina Zemlje; Metodi snimanja u kartografiji; Razmer karte i razmernici; Kartografske projekcije; Ram karte ; Podela karata na listove; Geografski elementi karte; Kartografski znaci; Digitalna kartografija; Kartografska izražajna sredstva; Metode tematske kartografije.

Vežbe:
Orijentacija na karti i u prostoru; Određivanje koordinata na karti; Kartometrija; Primena GPS-a; Primena elektronskih planova, karata i atlasa; Multimedijalni sistemi u turističkoj kartografiji; Izrada tematskih (turističkih) karata i grafičkih priloga u analognom i digitalnom obliku

1) Lješević M., Živković D.: Kartografija, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2001.
2) Ćurčić S.: Kartografija, Institut za geografiju PMF Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.