Kartografske komunikacije

Upoznavanje sa metodologijom izrade atlasa, raznovrsnih po teritorijalnom zahvatu, tematici.

Osposobljavanje za klasifikaciju atlasnih karata po vrstama i tipovima karata, klasifikaciju atlasa i načini korišćenja imanentne sadržine atlasnih karata.

Teorijska nastava
Klasifikacija atlasnih karata prema tematici sadržine, Klasifikacija atlasnih karata prema kartogra-fskom modelovanju tematike, Primarne karte, Izokarte, Polilisne karte, Izolisne karte, Disekcijske karte; Kompozitne karte, Fundamentalne karte: Aplikativne karte, Pozicione karte, Generalne karte, Spaciosiste-mske karte, Eksterne karte, Deminutivne karte, Izolovane karte, Ansambl karte, Augmentativne karte, Kom-plementne karte, Selekcione karte, Regionalno-kompozitne karte.

Lješević M., Živković D.: Kartografija, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2001.
Sretenović Lj.: Kategorizacija atlasnih karata, Zbornik radova GI PMF Univerziteta u Beogradu, XXVI sveska, Beograd, 1979.
Sretenović Lj.: Pojam i koncepcija spaciosistemskog atlasa, Glasnik SGD, sv. LVI, br. 2, Beograd, 1976