Kartografsko modelovanje

 • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
 • Nastavnik: dr Jasmina Jovanović
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj ESPB: 7
 • Semestar: II
 • Broj časova: 3+0

Cilj predmeta je da se kartografsko modelovanj, kao poseban vid naučnog istraživanja primeni, opredmeti na konkretnom modelu odrećenog dinamičkog prostornog sistema.

Ishod predmeta je da se studenti nauče primeni kartografskog modelovanja na izradi određenih kartografskih modela i dolaženje do logičkih i naučnih zaključaka o predmetu modelovanja.

Predavanja:

Metod modelovanja

Uloga modela u istraživanju geoprostora

Kartografski metod

Semiotički smisao kartografskog metoda

Gnoseološki smisao kartografskog metoda

Metod kartografskog modelovanja

Uloga modela u kartografskom modelovanju

Sistem kartografskih modela

Karta kao model

Atlasi – složeni modeli geoprostora

3D i 4D modeli

Modeli virtuelne stvarnosti

 1. Arlinghaus S.L.: Practical Handbook of Digital Mapping - Terms and Concepts. CRC Press Inc., Boca Raton, Florida, US, 2000.
 2. Ikonović  V.: Atlasi: složeni modeli geoprostora. Glasnik Srpskog geografskog društva, sveska LXXXV, broj 2, 2005, str. 133-141
 3. Ikonović  V.: Karta: geoprostorna paradigma. Glasnik Srpskog geografskog društva, sveska LXXXVI, broj 2, 2006, str. 237-250
 4. Ikonović  V.: Modeli u kartografiji. Zbornik radova Geografskog fakulteta, broj LIV, Beograd, 2006, str. 229-248
 5. Ikonović  V.: Prostor: Predmet kartografskog modelovanja. Zbornik radova Geografskog fakulteta, broj LVI, Beograd, 2008, str. 223-233
 6. Ikonović  V.: Gnoseološko-simbiotička veza opšte naučnih metoda i kartografije. Zbornik radova Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, broj LV, Beograd, 2007, str. 159-174
 7. Živković  D.: Kartografija – sistemski pristup proučavanju prostora. Zbornik radova naučnog skupa “Srbija i savremeni procesi u Evropi i svetu”, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2005, str. 85-
 8. Kraak M.J., Orweling F.J.: Cartography - Visualization of Spatial Data. Longman, Dorchester, UK, 2001.
 9. Lješević A. M. I Živković D: Kartografija. Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2001.