Klimatske promene

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Jelena Luković
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 4
  • Semestar: IV
  • Broj časova: 2+0

Upoznati studente sa značajem klimatskim promena za prirodu i društvene aktivnosti.. Nastavni program obuhvata presek istorijskog i savremenog aspekta klimatskim promena. Objasniće se razlika između klimatskih kolebanja i klimatskih promena. Poseban akcenat biće dat na klimatske promene u drugoj polovini 20. veka. Ukazaće se na uticaj čoveka na klimatske promene i mogućnosti adaptacije.

Usvajanje nastavnih sadržaja omogućava studentima pravilno sagledavanje i ocenu antropogenog uticaja na klimu. S druge strane, savremene klimatske promene će biti sagledane u širem prostorno-vremenskom okviru.

Predavanja:
Pojam kolebanja i promena klime; Promene klime u geološkoj prošlosti; Astronomska teorija klimatskih promena Milutina Milankovića; Klimatske promene u holocenu; Klimatske promene od početka industrijske revolucije; Uzroci klimatskih promena; Sunčeva aktivnost kao primarni generator klimatskih promena; Vulkanska aktivnost kao modifikator klimatskih promena; Antropogeni uticaji na klimatske promene; Regionalni aspekt klimatskih promena; Projekcije klimatskih promena; Pravni okvir zaštite od potencijalno negativnih efekata klimatskih promena i mogućnosti adaptacije.

Ducić V., Radovanović M. (2005): Klima Srbije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
IPCC (2013): Summary for Policymakers, Climate Change 2013: The Physical Science Basis.
Joseph L. Blast (2010): Seven Theories of Climate Change, The Heartland Institute.
NIPCC (2013): Summary for Policymakers, Report of the Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC),
Paleogeography and Paleoclimatology http://www.dmoz.org/Science/Earth_Sciences/Paleogeography_and_Paleoclimatology/