Komunalna higijena

Utvrđivanje higijenskih uslova u fizičko-geografskoj i socio-ekonomskoj sredini i primena higijenskih normativa i higijenskih mera u naseljima.

Priprema predloga za rešavanje problema u vezi sa higijenskim uslovima geoprostora.

Teorijska nastava
Predavanja su bazirana na sticanju znanja iz komunalne higijene, a obradiće se sledeće celine: Higijena fizičko-geografskog prostora, gde će se u manjoj meri, obraditi vazduh, voda, zemljište i zelenilo. Akcenat će biti stavljen na analizi higijenskih uslova onih delova geoprostora koji se do sada nisu obrađivali na prethodnim predmetima (kako se ne bi ponavljala materija). Zatim, sledi analiza higijene socio-ekonomskih celina i to naselja, saobraćaja, javnih komunalnih objekata, škola i predškolskih ustanova, zdravstvenih ustanova i objekata stanovanja. Na kraju, obradiće se higijenski aspekti u graditeljstvu i komunalni problemi u vanrednim i ratnim situacijama.
Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
Uz savlađivanje teorijsko-metodoloških principa komunalne higijene, na časovima koji su predviđeni za vežbe, pristupiće se analizi higijenskih uslova u fizičko-geografskoj i socio-ekonomskoj sredini, kao i primeni higijenskih normativa i higijenskih mera. To znači, da će studenti kroz istraživački rad i praktičnu nastavu prezentovati svoje rezultate. Rezultati do kojih će doći, predstavljali bi osnovu za programe sanitarnog nadzora i zaštite vodotokova, programe prečišćavanja otpadnih voda, programe kontrole higijene obrazovnih ustanova, programe kontrole higijene ustanova nauke i administracije i dr. Prezentovani rezultati će biti u formi seminarskog rada.
Ovo je obaveza i uslov za izlazak na usmeni deo ispita.

LITERATURA ZA ISPIT:
1. Kristoforović-Ilić M. i sar. (2002): „Komunalna higijena”, Prometej, Novi Sad.
2. Radovanović M. (1992): „Udžbenik higijene”, Medicinska knjiga, Beograd.
3. Ramzin S. (1989): „Priručnik komunalne higijene”, Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb.
4. Savićević M. i sar. (1984): „Higijena”, Medicinska knjiga, Beograd.