Kulturno-istorijsko nasleđe i turizam

Upoznavanje studenata sa istorijsko-umetničkim razvojem evropske i svetske kulture, naglašavanjem vrednosti koje poseduju izuzetne umetničke karakteristike značajne za turističku afirmisanost spomenika. Nastava je zasnovana na istorijskom, društvenom i hronološkom pregledu epoha i stilova. Ukazuje se na pozitivnu i negativnu ulogu turizma na spomeničke celine, kao i očuvanje kulturnog nasleđa. Studenti treba da steknu saznanja o kulturnom turizmu, kulturnim dobrima, nasleđu, baštini, tipologiji kulturnog turizma i kulturnog turiste, vrstama kulturnog turizma, isticanjem značaja povezivanja teorije i prakse.

Poznavanje kulturno-istorijskih epoha, prepoznavanje stilskih karakteristika, priprema i prezentovanje itinerera, osmišljavanje turističke ponude koja se odnosi na kulturno-istorijsko nasleđe

Predavanja: Praistorijska umetnost; Civilizacije Bliskog istoka, egipatska i mesopotamska umetnost; Antičke civilizacije – Grčka i Rim; Nastanak Vizantije i širenje njenih uticaja; Romanika i gotika; Renesansna kultura; Barok u Evropi; Umetnost XIX veka: klasicizam, romantizam, realizam; Umetnost XX veka; Kulturna dobra, nasleđe, baština i turizam; Definicije i karakteristike kulturnog turizma; Vrste kulturnog turizma, tipologija kulturnog turizma i kulturnog turiste; Odnos kulturnog turizma i turizma nasleđa; Zaštita kulturno-istorijskog nasleđa i turizam; Globalni trendovi i perspektive kulturnog turizma.

Vežbe: grafičko predstavljanje stilova radi lakšeg uočavanja tokova stvaralaštva, izrada i analiza itinerera kulturno-istorijskih spomenika u odabranoj zemlji sveta, izrada seminarskog rada.

Vujović B. (2005). Istorija umetnosti, Forma B, Beograd
Cultural Tourism – Global and Local Perspectives (editor Richards G.), Routledge, 2007
McKercher B., du Cros H. (2002). Cultural Tourism – The Partnership Between Tourism and Cultural Heritage Management, Routledge
Jelinčić D.A. (2008). Abeceda kulturnog turizma. Meandarmedia, Zagreb