Kvalitativna i kvantitativna istraživanja u fizičkoj geografiji

Cilj ovog predmeta je da doktorante uvede u izuzetno složenu problematiku iz oblasti kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja u fizičkoj geografiji.

Upravo u činjenici da su fizičko-geografske pojave i procesi vrlo aktuelni, a posledice njihovih delovanja kompleksni, očekuje se da ovakav studijski predmet ne samo edukuje, već i osposobi nove kadrove koji će se aktivno uključiti u rešavanje postojećih problema.

  1. Laboratorijska, terenska i empirijska istraživanja savremenih fizičko-geografskih procesa;
  2. Dominantni fizičko-geografski procesi;
  3. Uticaji fizičko-geografskih i  antropogenih faktora na stanje i intenzitet savremenih pojava i procesa u geoprostoru.

Condols M., Pigay H., (2003): Tools in Fluvial Geomorphology. John Wiley & Sons. New York, USA.
Birkeland P., (1999): Soils and Geomorphology. Oxford Univesity Press, New York, USA.
Toy T., Foster G., Renard K. (2002): Soil erosion – processes, prediction, measurement and control. John Wiley & Sons, New York.
Burn D. H., Boorman D. B. (1992). Catchments classification applied to the estimation oh hydrological parameters at ungauged catchments, Institute of Hydrology, Wallingford.
Arnell N. W., Brown R. P. C., Reynard N. S. (1990): Impact of climatic variability and change on river flow regimes in the UK, Institute of Hydrology, Wallingford.
Manojlović P. (1992): Hemijska erozija kao geomorfološki proces. teorijski, analitički i metodološki aspekt. Posebno izdanje Geografskog fakulteta PMF, Beograd.
Lazarević Radenko (2000): Klizišta, Društvo bujičara Jugoslavije, Beograd.
Lazarević Radenko (2004): Eksperimentalna istraživanja vodne erozije, Društvo bujičara Srbije i Crne Gore, Beograd.
Prohaska S., Ristić V., (1996): Hidrologija kroz teoriju i praksu. Rudarsko-geološki fakultet, Beograd.
Samohin A., Soloveva N., Doganovski N., (1980): Praktikum po gidrologii. Gidrometeoizdat, Leningrad.
Zelenhasić E., Ruski M. (1991): Inženjerska hidrologija. Naučna knjiga. Beograd.