Kvantitativne metode u geografiji

 • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
 • Nastavnik: dr Predrag Manojlović
 • Status predmeta: Obavezan
 • Broj ESPB: 4
 • Semestar: II
 • Broj časova: 2+1+1

Upoznati studente sa tehnikama i metodama koje se koriste u geografskim proučavanjima.

Obučiti studente da različite analitičke i sintetičke metode mogu adekvatno da primene u pojedinim naučnim disciplinama koje slede u narednim godinama studiranja.

Predavanja:

1-2. Potrebe geografije za kvantitativnim metodama; podela kvantitativnih metoda u geografiji; tehnike rešavanja kvantitativnih metoda u geografiji; 3. Klasifikovanje i osnovna obrada podataka, granične vrednosti grupa; 4-5. Statističke metode: deskriptivne metode; 6-8. Statističke metode: analitičke (funkcionalne) metode; 9. Eksperimentalne metode: eksperimenti u laboratorijskim i prirodnim uslovima; 10. Virtuelne metode: simulacije pojave i procesa u prirodi i društvu; 11. Metode daljinske detekcije: upotreba aerofoto i satelitskih sminaka u geografskim istraživanjima; 12. Geografski pozicioni sistemi; 13. Kvantitativno istraživanje prostornih relacija; 14. Kolokvijum; 15. Popravni kolokvijum

Vežbe: 1.  Izvori i tipovi podtaka u geografiji; 2-3. Principi formiranja baza podataka za potrbe geografskih istraživanja; 4. osnovni statistički pojmovi; 5-6. Primena dekriptivnih statističkih metoda u geografiji (mere centralne tendence, mere disperzije, mere oblika raspodele), 7-8. Primena funkcionalnih statističkih metoda u geografiji (koeficijent korelacije, regresiona analiza, faktorska i klasterska analiza, trend analiza); 9-11. Analiza i dekompozicija vremenskih serija sa baznom i pokretnom osnovom; 12-13. Načini prikazivanja podataka; 14-15. Kvantitativno istraživanje prostornih relacija (metod jediničnih polja, metod areala, rostorni aspekt regresione analize)

 1. Daniel R. Montello, Paul C. Sutton: An Introduction to Scientific Research Methods in Geography. SAGE Publications, 2006
 2. Richard Harris, Claire Jarvis: Statistic for Geography and Environmental Science. Pearson, 2011
 3. Peter A. Rogerson: Statistical methods for Geography a student̕ s guide. Second edition. SAGE, 2006
 4. Boris Petz: Osnovne statističke metode za nematematičare. Drugo izdanje. SNL, Zagreb, 1985
 5. Radmila Njegić, Mileva Žižić: Osnovi statističke analize. peto izdanje. Savremena administracija, Beograd, 1987
 6. Predrag Manojlović: Hemijska erozija kao geomorfološki proces - teorijski, analitički i metodološki aspekt. Geografski fakultet, Beograd,  1992