Kvantitativne metode u životnoj sredini

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Sanja Manojlović
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 3
  • Semestar: VI
  • Broj časova: 2+1

Upoznati studente sa tehnikama i metodama koje se koriste u proučavanjima životne sredine.

Obučiti studente da različite analitičke i sintetičke metode mogu adekvatno da primene u pojedinim naučnim disciplinama, kao i prilikom izrade različitih projektnih zadataka, studija i elaborata.

Predavanja:
1-2. Potrebe geografije za kvantitativnim metodama; podela kvantitativnih metoda u geografiji; tehnike rešavanja kvantitativnih metoda uživotnoj sredini;
3. Klasifikovanje i osnovna obrada podataka, granične vrednosti grupa;
4-5. Statističke metode: deskriptivne metode;
6-8. Statističke metode: analitičke (funkcionalne) metode;
9. Eksperimentalne metode: eksperimenti u laboratorijskim i prirodnim uslovima;
10. Virtuelne metode: simulacije pojave i procesa u prirodi i društvu;
11. Metode daljinske detekcije: upotreba aerofoto i satelitskih sminaka u geografskim istraživanjima;
12. Geografski pozicioni sistemi;
13. Kvantitativno istraživanje prostornih relacija;
14. Kolokvijum;
15. Popravni kolokvijum

Vežbe:
1. Izvori i tipovi podtaka uživotnoj sredini; 2-3. Principi formiranja baza podataka za potrbe istraživanja u geoprostoru; 4. Osnovni statistički pojmovi; 5-6. Primena dekriptivnih statističkih metoda u geografiji (mere centralne tendence, mere disperzije, mere oblika raspodele), 7-8. Primena funkcionalnih statističkih metoda u geografiji (koeficijent korelacije, regresiona analiza, faktorska i klasterska analiza, trend analiza); 9-11. Analiza i dekompozicija vremenskih serija sa baznom i pokretnom osnovom; 12-13. Načini prikazivanja podataka; 14-15. Kvantitativno istraživanje prostornih relacija (metod jediničnih polja, metod areala, rostorni aspekt regresione analize).

Daniel R. Montello, Paul C. Sutton: An Introduction to Scientific Research Methods in Geography. SAGE, 2006
Richard Harris, Claire Jarvis: Statistic for Geography and Environmental Science. Pearson, 2011
Peter A. Rogerson: Statistical methods for Geography a student̕ s guide. Second edition. SAGE, 2006
Boris Petz: Osnovne statističke metode za nematematičare. Drugo izdanje. SNL, Zagreb, 1985
Radmila Njegić, Mileva Žižić: Osnovi statističke analize. Savremena administracija, Beograd, 1987
Predrag Manojlović: Hemijska erozija kao geomorfološki proces - teorijski, analitički i metodološki aspekt. Geografski fakultet, Beograd, 1992