Pravni osnov i upravljanje prostornim razvojem

  • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
  • Nastavnik: dr Velimir Šećerov
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 7
  • Semestar: II
  • Broj časova: 3+0

Osnovni cilj ovog predmeta je upoznavanje sa sistemom i strukturom finansiranja prostornog razvoja u Srbiji i posebno sa stanovišta savremenih politika i principa Evropske Unije, sa osvrtom na legislativni sistem EU na osnovu kog je finansiranje obezbeđeno. Regionalni razvoj će posebno biti analiziran sa stanovišta njegovog uravnoteženja na državnom i evropskom nivou. Osim toga, biće posebni sagledana uloga institucija i upravljanja u procesu prostornog i urbanističkog planiranja. Institucionalni okvir je onaj aspekt planiranja koji zaokružuje integralni metod izrade plana (zajedno sa ekološko-prirodnim, ekonomskim i društvenim). Posebna pažnja biće posvećena objašnjenju pojmova uprava (government) i upravljanje (governance), te na koji način dobro upravljanje doprinosi implementaciji planova i na koji način legislativa utiče na njega.

Ishod predmeta će biti poznavanje studenta osnovnih legislativnih i finansijskih mehanizama za prostorni razvoj i neophodnost primene i poštovanja ovih principa u budćem radu kaoobučenost i za učešće u izradi i sprovođenju prostornih i ostalih strateških planova, kao i  sagledavanje aktera i subjekata koji utiču na prostorni razvoj.

Teorijska nastava

(1) Zakonodavne okvir prostornog razvoja u EU i Srbiji; regionalni razvoj i princip podeljene odgovornosti; (2) sistem finansiranja prostornog razvoja u Srbiji; (3) uloga lokalnih budžeta i potreba regionalnih integracija, te značaj planova za kvalitetno upravljanje; (4) prostorni planovi opština i regiona u Srbiji i njihova uloga kod finansiranja regionalnog razvoja; (5) državni instrumenti kao podrška prostornom razvoju subnacionalnih nivoa; (6) strategija prostornog razvoja Srbije i mogućnost planiranja regionalnog razvoja i njegovog finansiranja; (7) strukturni fondovi EU i podrška regionalnom razvoju; (8) partnerski odnos privatnog i javnog sektora; (9) vertikalna korelacija izvora finansiranja regionalnog razvoja; (10) mogućnosti upravljanja prostornim razvojem,; (11) akteri upravljanja i razvoja;  planska i pravna regulativa, procedura, (12) odgovornost, kontinuitet i diskontinuitet u prostornom razvoju i upravljanju, (13) pravljenje strateških, srednjoročnih i godišnjih programa,; (14-15) revizija strateških, planskih i projektantskih dokumenata, kontinuitet upravljanja i implementacije u prostoru, vrednovanje

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

Osnovne odredbe vezane za planiranje iz relevantnih zakona; iskustva u legislativi i finaniranju bivših zemalja SFRJ; primer jedne opštine ili udruženih opština na nivou regiona u Srbiji sa ispitivanjem mogućnosti finansiranja regionalnog razvoja; upoznavanje sa konkretnim primerima i planovima i simulacija upravljanja prostornim razvojem; aspekt upravljanja i implementacije u planovima; mogućnosti sprovođenja stateških i aktuelnih ciljeva i iskaza u konkretnom prostoru: grad, selo, opština, region, veliki sistemi.

Šećerov, V: Strateško planiranje grada, UB Geografski fakultet, Beograd, 2012.; Strategija razvoja Grada Beograda-poglavlje Institucionalni razvoj, PALGO centar, 2007.; Prostorni plan Republike Srbije, 2020.; Territorial Agenda, 2007, 2011. sa pratećim dokumentima, Lisabonska strategija i ostale strategije;  relevantni zakoni u Srbiji (Zakoni i Previlnici, materijal za polaganje stručnog ispita Inženjerske komore Srbije); Planiranje razvoja lokalne zajednice, Geografski fakultet i APPS, Beograd, 2004, 2007, 2010. Pajović D.: Pravna priroda urbane regulacije u Urbana regulacija-osnova za upravljanje razvojem gradova i naselja, UUS, Beograd, 1995.; Primena propisa u urbanističkom planiranju”, UUS, Beograd, 1998.; Pajović D.: Urbanistički zakoni južnoslovenskih zemalja-Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Slovenija, Srbija – prikaz važećih zakona, u Planiranje, investicije i realizacija u tranziciji ka evropskom zakonodavstvu, UUS, Beograd, 2006.; Radosavljević, Z: Mogućnost unapšređena legislativnog okvira u RS, GF, 2010.; ostali članci.