Људски ресурси у туризму

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Наставник: др Вера Глигоријевић
  • Статус предмета: Изборни
  • Број ЕСПБ: 5
  • Семестар: VI
  • Број часова: 2+2

Разумевање улоге образовање у глобалној економији и сти­ца­ње зна­ња о људским ресурсима у туризму; разумевање значаја управљања људским ресурсима у туризму; упознавање са техникама управљања људским ресурсима.

Оспособљавање студената за критичко сагледавање улоге адекватног образовања кадрова у туризму као суштинског предуслова успешног туристичког привређивања и одрживог развоја туризма. Овладавање практичним знањима на основу којих ће студенти бити оспособљени да се укључе у процес управљања туристичким предузећима, посебно у сектору за људске ресурсе.

Предавања:
Увод у теорију о људским ресурсима. - Људски ресурси као научна дисциплина и управљачка пракса. Појмовне разлике између радне снаге, људског капитала и људских ресурса. Фактори развоја теорије о људском капиталу. Фактори развоја праксе управљања људским ресурсима. Квантитативни и квалитативни показатељи људских  ресурса. (1-3 недеља)
Стање и перспективе људских ресурса у туризму.- Динамика запошљавања у туризму. Образовни састав запослених у туризму. Специфична знања и вештине запослених у туризму. Диференцираност радне снаге у туризму према етничким обележјима, полном саставу и миграционим карактеристикама. Усклађеност понуде радне снаге у туризму са захтевима туристичке потражње. (4-7 недеља)
Утицај људских ресурса на развој туризма. - Корелација између образовања запослених у туризму и развоја специфичних врста туристичке понуде. Утицај образовања на продуктивност запослених у туризму. Корелација између средстава уложених у образовање и нивоа зарада у туризму. Економија знања и туризам. (8-11 недеља)
Управљање људским ресурсима у туризму.- Позиција менаџмента људских ресурса у сектору производних услуга. Значај управљања људским ресурсима у туристичким пословним системима. Анализа посла и планирање људских ресурса. Улога менаџмента људских ресурса у формулисању и спровођењу пословне и развојне стратегије. Мотивисање запослених кроз развој, оцењивање перформанси и награђивање. Обука запослених. Систем зарада, радни односи и напуштање организације. (12-15 недеља)

 

Вежбе:
Семинарски рад. Разрада метода истраживања људских ресурса у туризму. Анализа стања и дефинисање стратегије развоја људских ресурса на задатим територијалним јединицама.

Богићевић, Б. (2011). Менаџмент људских ресурса. Центар за издавачку делатност Економског факултета, Београд.
Nickson, D. (2006). Human Resource Management for the Hospitality and Tourism Industries. Elsevier, Philadelphia.
Baum, T. (2007). Human resources in tourism: Still waiting for change. Tourism Management, 28.
International Labour Organization (2001). Human Resource Development, Employment and Globalization
in the Hotel Catering and Tourism Sector, ILO.
ОЕЦД (2007). Људски капитал. Како оно штознате обликује ваш живот (преведено издање). Министарство просвете Републике Србије, Београд.