Prirodne osnove lovnog turizma

Upoznati studente sa mestom, značajem i uslovima za razvoj lovnog turizma kao ekološke i ekonomske kategorije savremenog društva. Nastavni program obuhvata presek istorijskog i savremenog aspekta lovstva i lovnog turizma, fizičkogeografske i biološke osnove i potencijale za njegov razvoj. Poseban akcenat imaće izučavanje lovno-turističkih regija Srbije, država Balkanskog poluostrva i Evrope.

Usvajanje nastavnih sadržaja omogućava studentima pravilno sagledavanje i ocenu lovno-turističkih potencijala u kompleksnom geografskom, ekološkom, ekonomskom i
društvenom okruženju.

Teorijska nastava
Uvod (predmet, zadaci i ciljevi proučavanja). Istorijat razvoja lovstva i lovnog turizma Fizičkogeografske osnove razvoja lovnog turizma (geografski položaj; geomorfološke osnove; klimatološke osnove; hidrološke i biogeografske osnove). Biološke osnove razvoja lovnog turizma (taksonomski, ekološki i zoogeografski pristup). Vrste lovnog turizma. Lovno-turističke regije Srbije. Lovno-turističke regije na Balkanskom poluostrvu i u Evropi. Lovno-turističke regije na vanevropskim kontinentima. Zakonska regulativa o lovstvu. Turistički kapaciteti (osnovni i komplementarni kapaciteti) i promet turista. Finansijski efekti lovnog turizma.
Vežbe
Komparativna analiza prirodnih odlika odabranih lovno-turističkih centara. Vrednovanje fizičkogeografskih odlika u lovnom turizmu. Vrednovanje biološkog potencijala za lovni turizam. Distribucija turista (prostorna i vremenska). Grafički prikazi raznih statističkih pokazatelja lovno-turističkih lokaliteta. Izrada turističkog prospekta odabranog lovno-turističkog lokaliteta. Izrada turističkog vodiča odabranog lovno-turističkog lokaliteta.

1) Prentović R. (2003): Lovni turizam, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo PMF-a, Novi Sad.
2) Prentović R. (2008): Osnove lovstva, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo PMF-a, Novi Sad.
3) Janković M., Atanacković B. (1999): Biogeografija sa pedologijom, Geografski fakultet, Beograd.
4) Filipović D., Đurđić S. (2005): Osnovi ekologije – praktikum, Geografski fakultet, Beograd.
5) Grupa autora (1995): Biodiverzitet Jugoslavije sa pregledom vrsta od međunarodnog značaja, Biološki fakultet, Ecolibri, Beograd.
6) Prentović R. (2007): Etika lovnog turizma, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo PMF-a, Novi Sad.