Marketing u turizmu

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Vidoje Stefanović
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 6
  • Semestar: VII
  • Broj časova: 2+2

Osposoljavanje studenata (teorijski i praktično) da ovladaju znanjima o tržišnom poslovanju u turizmu. Posebna pažnja se polaže proučavanju specifičnosti marketinga i njegovom korišćenju. Odabir preduzeća koja posluju na turističkom tržištu je u funkciji savladavanja njihovog poslovanja.

Kroz izučavanje tur operatora, turističkih agencija, hotelskih preduzeća i turističkih destinacija u celini, studenti stiču kompetencije za pravilnu primenu marketinga u turizmu i njemu komplementarnim delatnostima.

Teorijska nastava
Globalno turističko tržište. Globalno marketing okruženje. Marketing koncepcija u turizmu. Razumevanje ponašanja potrošača u turizmu. Istraživanje turističkog tržišta. Segmentacija tržišta, targetiranje i pozicioniranje. Menadžment proizvoda i brenda. Upravljanje marketingom usluga. Strategija formiranja cene. Instrumenti marketinga u turizmu. Turistički proizvod kao instrument marketinga. Razrada primera iz prakse kroz seminarske radove
Vežbe,
Savremene tendencije u razvoju turizma i marketinga. Istraživanje turističkog tržišta. Razvijanje marketing strategije u turizmu. Analiziranje turističkih tržišta. Određivanje strategije turističkih proizvoda. Dizajniranje i upravljanje uslugama. Razvoj strategija cena u turizmu. Kanali prodaje u turizmu. Promocija u turizmu. Uvođenje novih turističkih proizvoda na tržište

1) Vidoje Stefanović: Marketing u turizmu, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010.
2) Ognjen Bakić: Marketing u turizmu, Beograd, 2004.
3) Ph.Kotler,Keller K.: Marketing menadž ment, Data status, Beograd, 2006.