Маркетинг у туризму

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Наставник: др Видоје Стефановић
  • Статус предмета: Обавезан
  • Број ЕСПБ: 6
  • Семестар: VII
  • Број часова: 2+2

Оспосољавање студената (теоријски и практично) да овладају знањима о тржишном пословању у туризму. Посебна пажња се полаже проучавању специфичности маркетинга и његовом коришћењу. Одабир предузећа која послују на туристичком тржишту је у функцији савладавања њиховог пословања.

Кроз изучавање тур оператора, туристичких агенција, хотелских предузећа и туристичких дестинација у целини, студенти стичу компетенције за правилну примену маркетинга у туризму и њему комплементарним делатностима.

Теоријска настава
Глобално туристичко тржиште. Глобално маркетинг окружење. Маркетинг концепција у туризму. Разумевање понашања потрошача у туризму. Истраживање туристичког тржишта. Сегментација тржишта, таргетирање и позиционирање. Менаџмент производа и бренда. Управљање маркетингом услуга. Стратегија формирања цене. Инструменти маркетинга у туризму. Туристички производ као инструмент маркетинга. Разрада примера из праксе кроз семинарске радове
Вежбе,
Савремене тенденције у развоју туризма и маркетинга. Истраживање туристичког тржишта. Развијање маркетинг стратегије у туризму. Анализирање туристичких тржишта. Одређивање стратегије туристичких производа. Дизајнирање и управљање услугама. Развој стратегија цена у туризму. Канали продаје у туризму. Промоција у туризму. Увођење нових туристичких производа на тржиште

1) Видоје Стефановић: Маркетинг у туризму, Географски факултет Универзитета у Београду, 2010.
2) Огњен Бакић: Маркетинг у туризму, Београд, 2004.
3) Ph.Kotler,Keller K.: Marketing menadž ment, Data status, Beograd, 2006.