Математичка географија

Циљ предмета: дати целовит математички „опис” Земљине лопте у контексту географије (у вези са појавама и процесима на површини Земље).

Исход предемта је да студент самостално изводи основна рачунања на површини Земљине лопте – одређује географске координате, најкраћа растојања, подневну висину сунца и дужину обданице, разуме географске последице Земљиних кретања, развија способност оријентације на површини Земљине лопте и на звезданом небу, усваја научни поглед на свет, зна математичкогеографска знања пренети својим будућим ученицима.

Предавања: 1) Земља као небеско тело (положај Земље у космосу, Сунчев систем); 2) Облик и величина Земље; 3) Оријентација на Земљиној лопти (географски координатни систем); 4) Небеска сфера; 56) Путање на Земљиној лопти;  7–8) Земљина кретања и њихове географске последице; 9) Светлосно-топлотни појасеви; 10) Месец – Земља; 11) Мерење временских размака; 12) Гномоника; 13–14) Сунчева геометрија (одређивање дужине обданице и тренутака изласка и заласка сунца); 15) Систематизација градива; потписи.

Вежбе: 1) Размере, грађа, настанак и будућност васионе; 2) Сунчев систем; 3) Координатни системи на небеској сфери; 4) Координатни системи на Земљиној лопти; 5) Утврђивање и провера знања: први колоквијум; 6) Посета Народној опсерваторији и Планетаријуму; 7) Конструкција обртне карте звезданог неба; 8) Одређивање најкраћих удаљености на Земљиној лопти; 9) Конструкција хоризонталног сунчаног часовника; 10) Утврђивање и провера знања: други колоквијум; 11) Посета Астрономској опсерваторији; 12) Одређивање висине сунца и географске ширине у школским условима;  13–14) Одређивање дужине обданице; 15) Систематизација градива; потписи.

Обавезна:

Тадић, М. (2004). Математичка географија. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Тадић, М., Петровић, А. (2010). Практикум из математичке географије. Београд.

Тадић, М. (2004). Астрономија – поглед ка звезданом небу. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

 

Помоћна:

Тадић, М. (2010). Математичка географија Републике Србије. Београд: Еон.

Станић, Н., Тадић, М. (2005). Астролагија. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Тадић, М. (2002). Сунчани часовници. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Тошић, Г., Тадић, М. (2004). Хиландарски монах Лазар – први српски часовничар. Крагујевац: Епархија шумадијска.