Matematička geografija

Cilj predmeta: dati celovit matematički „opis” Zemljine lopte u kontekstu geografije (u vezi sa pojavama i procesima na površini Zemlje).

Ishod predemta je da student samostalno izvodi osnovna računanja na površini Zemljine lopte – određuje geografske koordinate, najkraća rastojanja, podnevnu visinu sunca i dužinu obdanice, razume geografske posledice Zemljinih kretanja, razvija sposobnost orijentacije na površini Zemljine lopte i na zvezdanom nebu, usvaja naučni pogled na svet, zna matematičkogeografska znanja preneti svojim budućim učenicima.

Predavanja: 1) Zemlja kao nebesko telo (položaj Zemlje u kosmosu, Sunčev sistem); 2) Oblik i veličina Zemlje; 3) Orijentacija na Zemljinoj lopti (geografski koordinatni sistem); 4) Nebeska sfera; 56) Putanje na Zemljinoj lopti;  7–8) Zemljina kretanja i njihove geografske posledice; 9) Svetlosno-toplotni pojasevi; 10) Mesec – Zemlja; 11) Merenje vremenskih razmaka; 12) Gnomonika; 13–14) Sunčeva geometrija (određivanje dužine obdanice i trenutaka izlaska i zalaska sunca); 15) Sistematizacija gradiva; potpisi.

Vežbe: 1) Razmere, građa, nastanak i budućnost vasione; 2) Sunčev sistem; 3) Koordinatni sistemi na nebeskoj sferi; 4) Koordinatni sistemi na Zemljinoj lopti; 5) Utvrđivanje i provera znanja: prvi kolokvijum; 6) Poseta Narodnoj opservatoriji i Planetarijumu; 7) Konstrukcija obrtne karte zvezdanog neba; 8) Određivanje najkraćih udaljenosti na Zemljinoj lopti; 9) Konstrukcija horizontalnog sunčanog časovnika; 10) Utvrđivanje i provera znanja: drugi kolokvijum; 11) Poseta Astronomskoj opservatoriji; 12) Određivanje visine sunca i geografske širine u školskim uslovima;  13–14) Određivanje dužine obdanice; 15) Sistematizacija gradiva; potpisi.

Obavezna:

Tadić, M. (2004). Matematička geografija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Tadić, M., Petrović, A. (2010). Praktikum iz matematičke geografije. Beograd.

Tadić, M. (2004). Astronomija – pogled ka zvezdanom nebu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

 

Pomoćna:

Tadić, M. (2010). Matematička geografija Republike Srbije. Beograd: Eon.

Stanić, N., Tadić, M. (2005). Astrolagija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Tadić, M. (2002). Sunčani časovnici. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Tošić, G., Tadić, M. (2004). Hilandarski monah Lazar – prvi srpski časovničar. Kragujevac: Eparhija šumadijska.