Medicinska geografija i zdravstveni turizam

Cilj medicinske geografije jeste da prouči uticaj faktora geografske sredine na kvalitet zdravlja, kao i pojavu i širenje bolesti. U okviru medicinske geografije izdvaja se geografija bolesti (nozogeografija), čiji je osnovni zadatak geografska distribucija bolesti, tj. izučavanje zakonitosti formiranja areala bolesti čoveka. Cilj druge medicinsko-geografske discipline – geografije zdravlja (sanogeografije), je proučavanje faktora sredine koji najpovoljnije utiču na zdravlje čoveka.

Usvajanjem znanja studenti se osposobljavaju da na pravilan način tumače uticaj geografskih faktora na kvalitet zdravlja i formiranje areala određenih bolesti.

Teorijska nastava
Pojam medicinske geografije. Geološki, pedološki i geomorfološki faktori i zdravlje.
Biogeografski i biotički faktori i zdravlje. Hidrološki faktori. Uticaj klime i vremena na zdravlje ljudi. Stanovništvo kao medicinsko-geografska kategorija. Patologija urbane i ruralne sredine. Privreda i zdravlje stanovništva. Socio-ekonomski faktori i zdravlje stanovnika. Geografija bolesti (nozogeografija). Epidemiologija životne sredine. Geografija zaraznih oboljenja. Sanogeografija (geografija zdravlja). Zdravstveni turizam. Medicinsko-geografske postavke rekreacije. Balneološki i turizmološki aspekti termomineralnih izvora. Zdravstveno-turistički aspekt primorske klime i vode. Zdravstveno-turistički aspekt klimatskih mesta Srbije.
Vežbe,
Praktičan prikaz pozitivnog i negativnogdejstva pojedinačnih geografskih faktora na zdravlje stanovništva. Primeri u Srbiji i svetu. Kartografski prikaz areala bolesti (zdravlja) i dovođenje u vezu sa mogućim uzrocima iz geografske sredine.

Jovičić Ž.: Osnovi medicinske geografije Srbije (teorijsko-metodološki koncept), Srpsko geografsko društvo, Beograd, 1998.