Medicinska geografija

Cilj medicinske geografije jeste da prouči uticaj faktora geografske sredine (kako prirodnih tako i društvenih) na kvalitet zdravlja, kao i pojavu i širenje bolesti. U okviru medicinske geografije, kao posebna naučna disciplina izdvaja se geografija bolesti (nozogeografija), čiji je osnovni zadatak geografska distribucija bolesti, tj. izučavanje zakoni-tosti formiranja areala određenih bolesti čoveka, njihovih uzroka nastanka i širenja. Takođe, cilj druge medicinsko-geografske discipline – geografije zdravlja (sanogeografije), jeste proučavanje faktora prirodne i društvene sredine koji najpovoljnije utiču na zdravlje čoveka.

Studenti treba da steknu osnovno znanje o geografskom aspektu medicine, tj. svim geografskim faktorima, uslovima i komponentama geografske sredine koji utiču na zdravlje stanovništva.

Teorijska nastava
Pojam medicinske geografije. Predmet i zadaci proučavanja. Povezanost sa drugim naučnim disciplinama. Uticaj reljefa na zdravlje ljudi. Hidrološki faktori – bolesti u vezi sa vodom. Uticaj klime i vremena na zdravlje ljudi. Medicinska bioklimatologija. Biogeografski i biotički faktori i zdravlje. Uticaj živog sveta na zdravlje. Stanovništvo kao medicinsko-geografska kategorija. Strukture stanovništva. Zdravstveni aspekt migracija stanovništva. Patologija urbane i ruralne sredine. Privreda i zdravlje stanovništva. Infrastrukturni sistemi i zdravlje. Socio-ekonomski faktori i zdravlje stanovnika (stambena sredina, radna sredina, ishrana i zdravlje). Geografija bolesti (nozogeografija). Indikatori obolevanja stanovništva. Epidemiologija životne sredine. Geografija zaraznih oboljenja. Geografija nezaraznih oboljenja. Endemske bolesti u Srbiji. Sanogeografija (geografija zdravlja).

Jovičić Ž.: Osnovi medicinske geografije Srbije (teorijsko-metodološki koncept), Srpsko-geografsko društvo, Beograd, 1998.
Komatina M. M.: Medicinska geologija, „Tellur“ – Geoinženjering, Beograd, Beograd, 2001.
Elliott P., Wakefield J.C., Best N.G., Briggs D.J.: Spatial epidemiology, methods and applications, Oxford University Press, 2000.