Menadžment turističkih destinacija

  • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
  • Nastavnik: dr Dobrica Jovičić
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 7
  • Semestar: II
  • Broj časova: 3+0

Turistička destinacija je prostorno-tržišna kategorija koja zauzima ključno mesto u savremenom sistemu razvoja turizma. Imajući u vidu ogroman značaj turističkih destinacija za uspešno turističko privređivanje, u okviru ovog predmeta najveća pažnja će se posvetiti: tumačenju načina funkcionisanja svih elemenata koji čine sistem turističke destinacije; sagledavanju kompleksnih odnosa koji postoje između destinacije kao sistema i njenog okruženja.

Pohađanjem ovog predmeta, studenti će usvojiti znanja o najvažnijim načinima i tehnikama upravljanja, putem kojih se mogu uskladiti heterogeni i često konfliktni interesi u destinaciji, između turističke privrede, turista i domicilnog stanovništva; Takođe, studenti će se osposobiti da na integralan način posmatraju razvoj turizma i drugih delatnosti u destinacijama, usvajajući osnovne principe, aktivnosti i tehnike za upravljanje ovim složenim sistemima.

Teorijska nastava

1. Pojam i dinamika razvoja turističkih destinacija; 2. Elementi turističke destinacije; 3. Koncepti turističkih destinacija; 4. Izbor i doživljaji turističke destinacije; 5. Zadovoljstvo turista uslugama u destinaciji; 6. Efekti razvoja turizma u destinacijama; 7. Noseći kapacitet turističkih destinacija; 8. Strategijsko upravljanje turističkom destinacijom; 9. Funkcije menadžmenta turističkih destinacija; 10. Primarni i sekundarni elementi turističke destinacije; 11. Izvorni i izvedeni elementi turističke destinacije; 12. Atraktivni, funkcionalni, materijalni i organizacioni elementi turističke destinacije; 13. Turistička destinacija kao zatvoren sistem; 14. Turistička destinacija kao otvoren sistem; 15. SWOT analiza turističkih destinacija;

1) Jovičić, D.: Menadžment turističkih destinacija, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2011. (Poglavlje 2. Izbor i doživljaji turističke destinacije, Poglavlje 5. Pojam, principi i ciljevi strategijskom menadžmenta turističkih destinacija, Poglavlje 7. Organizacioni činioci upravljanja destinacijama, 8. Benčmarking i upravljanje kvalitetom destinacija, Poglavlje 10. Prostorni razvoj destinacija, Poglavlje 11. Strategijsko planiranje marketinga destinacija.

2) Howie, F. (2003). Managing the Tourist Destination. London: Cengage Learning EMEA. (Poglavlje 3. The Nature of Tourism Destinations)