Menadžment u turizmu

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 5
  • Semestar: VI
  • Broj časova: 2+2

Cilj ovog predmeta je savladavanje osnovnih pojmova menadžmenta i instrumenata poslovanja, kao i menadžmenta poslovnih operacija u turističkoj privredi. U okviru ovog predmeta studenti treba da steknu neophodna znanja iz oblasti menadžmenta, njegovih elemenata, struktuiranja i funkcionalnih područja.

Kroz primere menadžmenta u turizmu u najrazvijenijim zemljama sveta, studenti će moći da primene najbolji stil upravljanja u turizmu Srbije, a kroz savlađivanje savremenih tehnika menadžmenta u turizmu da upotpune poslovnost turističkog sektora Srbije.

Teorijska nastava
1. Osnovni pojmovi i određenje menadžmenta u turizmu. 2. Faktori koji utiču na menadžment u turizmu. 3. Elementi menadžmenta u turizmu. 4-5. Struktuiranje menadžmenta u turizmu. 6. Funkcionalna područja u turizmu. 7. Primeri menadžmenta u turizmu u najrazvijenijim zemljama sveta. 8. Menadžment u turizmu Srbije. 9. Savremene tehnike menadžmenta u turizmu. 10. Mogući uticaji promena u budućnosti na turizam Srbije. 11-12. Upravljanje finansijama i profitabilnošću. 13. Logističke funkcije menadžmenta u turizmu. 14. Preduzetništvo u turizmu. 15. Menadžment turističkih destinacija.
 
Vežbe
Principi menadžmenta u turizmu. Vrste turizma i menadžmenta u turizmu. Uticaji prirodnih i društvenih faktora na razvoj turizma. Turistički sistemi i podsistemi. Problemi razvoja turizma i uloga menadžmenta u turizmu. Taktika u menadžmenta u turizmu. Menadžment turističkim proizvodom. Menadžment marketingom u turizmu. Tehnike kreativnog stvaralaštva.

Osnovna:
Vidoje Stefanović: Turistički menadžment, PMF, Niš, 2010.
Dopunska:
Slobodan Čerović: Strategijski menadžment u turizmu, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2009.