Методе и технике демографске анализе

Интердисциплинарни приступ и синтезни поглед на сложену проблематику међуусловљености свих компоненти кретања становништва, демографских структура и фактора демографског развитка.

Овладавање методама истраживања и системске анализе демографског развитка у циљу нових теоријских уопштавања из области демографије, али и у функцији конкретних апликативних истраживања за потребе израде развојних програма, просторних планова и сл.

Макро и микро приступ у истраживању демографских феномена. Значај формалне демографије у истраживању демографских феномена. Значај квалитативних метода за демографска истраживања. Базе статистичких података о становништву. Алтернативни извори података о становништву. Методе и технике демографске анализе. Унапређења техника анализе природног обнављања, миграција и структура становништва. Методе и технике узучавања просторног размештаја становништва. Методе и технике истраживања демографских аспеката породица, домаћинстава и насеља. Осавремењавање метода и техника у изради пројекција становништва. Типови и модели становништва. Примена демографских истраживања у друштвеној пракси.

Sanderson, C. i W, S. Scherbov (2008), “Rethinking age and ageing”, Population bulletin, vol. 63, no 4
Никитовић В. (2004), Тачност пројекција становништва Србије , Посебна издања географског института, Географски институт "Јован Цвијић“, САНУ, Београд
Никитовић В. (2011), “Functional data analysis in forecasting Serbian fertility”, Stanovništvo, God. 49, br. 2, str. 73-
89.
John Bongaarts i Griffith Feeney (1998),  "On the Quantum and Tempo of Fertility",Population and Development Review
Elisabetta Barbi, John Bongaarts, James W. Vaupel (editors) (2008), HOW LONG DO WE LIVE? Demographic Models and Reflections on Tempo Effects, Demographic Research Monographs, Springer, Berlin [et al.]
Tomlinson Ralph (1975): Demographic Problems, Controversy Over Population Control, Second Edition
Homer-Dixon, T. (1994): Population and Conflict, International Union for Scientific Study of Population, Distingvished Lecture Series, International Conference on Population and Development, Cairo.
United Nations Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat 2001b. The Sex and Age Distribution of Population, New York
Демографске основе регионализације Србије, Посебна издања, књ. 54., Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд, 2003.
Радовановић,  М. (1991) Антропогеографске и демографске основе развоја насељености у Србији. Зборник радова Географски интитут Јован Цвијић , Београд.
Тошић,  Д. (2012) Принципи регионализације. Београд: Географски факултет Универзитет у Београду.
Војковић, Г (2007) Становништво као елемент регионализације Србије. Београд: Српско географско друштво.
Мирко Грчић, Николај А Слука (2006), Глобални градови, Географски факултет Универзитета у Београду, Географски факултет МГУ "М.Б. Ломоносов", Београд.