Методика наставе географије 1

Развити компетенције код студената за успешну припрему и извођење часа из наставе географије. То подразумева развити умења: да прецизно дефинишу циљ самог наставног часа; да изврше адекватан избор географских садржаја који ће се презентовати ученицима у складу са циљевима и исходима који су дефинисани у наставним плановима и програмима; да у складу са прецизно дефинисаним циљевима наставног часа изврше избор најадекватнијих наставних метода, облика и средстава рада којима ће се презентовати предвићени географски садржај; да примењују различите наставне методе у наставном процесу; да примењују различите организационе облике рада у наставном процесу; да примењују: текстуална, визуелна и аудиовизуелна наставна средства у наставном процесу; да примењују дидактичке принципе у настави географије да користе методичко-дидактичке изворе информација

Примена стечених знања из предмета Методика наставе географије у настави географије.

Предмет проучавања и задаци методике наставе географије. Предмет проучавања методике наставе географије. Задаци проучавања методике наставе географије. Однос методике наставе географије према другим наукама. Развој способности логичког мишљења у настави географије. Настава географије и морално васпитање. Настава географије и естетско васпитање. Настава географије и физичко васпитање. Специфичности наставе географије. Формирање представа, појмова и законитости у настави географије. Методичке посебности физичко-географских тема. Методичке посебности друштвено-географских тема. Методичке посебности регионално-географских тема. Методичке посебности картографских тема. Методичке посебности општегеографских тема. Дидактички принципи у настави географије. Појам дидактичких принципа. Принцип научне и васпитне усмерености. Принцип прилагођености наставних садржаја узрасту ученика. Принцип свесне активности ученика. Принцип систематичности и поступности. Принцип очигледности. Принцип повезаности теорије и праксе. Принцип рационализације и економичности. Принцип индивидуализације. Принцип трајности знања, вештина и навика. Корелација дiдактичких принципа. Облици рада у настави географије. Колективни облик рада. Групни облик рада. Рад у пару. Индивидуални облик рада. Индивидуализована настава. Масовни наставни облик. Тимски облик рада у настави географије. Методе рада у настави географије. Појам и класификација наставних метода. Метода усменог излагања. Дијалошка метода. Метода дискусије. Текстуалне методе. Илустративно-демонстрационе методе. Лабораторијско-експерименталнe методе. Проблемска настава географије. Програмирана настава географије. Кооперативно учење у настави географије. Изучавање локалне средине у настави географије Наставна средства у настави географије. Улога уџбеника у настави географије. Интердисциплинарни приступ у настави географије. Едукативне радионицве.. Географске ескурзије у настави географије. Самостални рад ученика. Вредновање рада у настави географије. Програмирање и припремање наставног рада. Значај програмирања и припремања за наставни рад. Глобално планирање наставног рада. Припрема наставника за наставни час. Стручно усавршавање наставника географије. Организациони облици стручног усавршавања. Наставни програми географије за основну и средње школе.

Брофи Џ., (2004): Настава, Педагошко друштво Србије, Београд.; Bonwell, Charles C., James A. Eison, (1991): Active Learning: Creating Excitement in the Classroom. ASHE-ERIC Higher Education Report. Washington.; Ђере К., (1980): Методика наставе географије, Географски факултет, ПМФ, Нови Сад.; Ewald Terhart (2001): Методе поучавања и учења, Educa, Загреб.; Живковић Љ, Перишић З, Фактори модерне организације наставе географије у основној школи, Теоријско-методолошки проблеми наставе географије, Институт за географију филозофског факултета Универзитета Црне Горе географског факултета Универзитета у Београду, Никшић-Београд, 1997. Ивић И., Пешикан А., Антић С., (2001): Активно учење, Министарство просвете и спорта Р Србије, Институт за психологију, Министарство за просвету и науку Црне Горе, Београд.; Поповић С, (1998): Проблемска настава географије-фактор интензификације наставног и мисаоне активности ученика, Модернизација поуки географије, Географско друштво Словеније, Љубљана.; Рудић В., (1999): Методика наставе географије, Географски факултет, Београд.; Royeders (2003): Интерактивна настава, динамика ефикасниг учења, Институт за педагогију и андрагогију, Филозофског акултета, Београд.; Јовановић С. (2004): Утицај медија на мотивацију ученика у настави географије. Настава и васпитање, Педагошко друштво Србије, књ. LIII, бр.1, Београд.; Шевкушић С, (1998): Кооперативно учење као облик активирања ученика, Настава и васпитање, XLVII, Свеска 3, Београд.