Metodika nastave geografije 1

Razviti kompetencije kod studenata za uspešnu pripremu i izvođenje časa iz nastave geografije. To podrazumeva razviti umenja: da precizno definišu cilj samog nastavnog časa; da izvrše adekvatan izbor geografskih sadržaja koji će se prezentovati učenicima u skladu sa ciljevima i ishodima koji su definisani u nastavnim planovima i programima; da u skladu sa precizno definisanim ciljevima nastavnog časa izvrše izbor najadekvatnijih nastavnih metoda, oblika i sredstava rada kojima će se prezentovati predvićeni geografski sadržaj; da primenjuju različite nastavne metode u nastavnom procesu; da primenjuju različite organizacione oblike rada u nastavnom procesu; da primenjuju: tekstualna, vizuelna i audiovizuelna nastavna sredstva u nastavnom procesu; da primenjuju didaktičke principe u nastavi geografije da koriste metodičko-didaktičke izvore informacija

Primena stečenih znanja iz predmeta Metodika nastave geografije u nastavi geografije.

Predmet proučavanja i zadaci metodike nastave geografije. Predmet proučavanja metodike nastave geografije. Zadaci proučavanja metodike nastave geografije. Odnos metodike nastave geografije prema drugim naukama. Razvoj sposobnosti logičkog mišljenja u nastavi geografije. Nastava geografije i moralno vaspitanje. Nastava geografije i estetsko vaspitanje. Nastava geografije i fizičko vaspitanje. Specifičnosti nastave geografije. Formiranje predstava, pojmova i zakonitosti u nastavi geografije. Metodičke posebnosti fizičko-geografskih tema. Metodičke posebnosti društveno-geografskih tema. Metodičke posebnosti regionalno-geografskih tema. Metodičke posebnosti kartografskih tema. Metodičke posebnosti opštegeografskih tema. Didaktički principi u nastavi geografije. Pojam didaktičkih principa. Princip naučne i vaspitne usmerenosti. Princip prilagođenosti nastavnih sadržaja uzrastu učenika. Princip svesne aktivnosti učenika. Princip sistematičnosti i postupnosti. Princip očiglednosti. Princip povezanosti teorije i prakse. Princip racionalizacije i ekonomičnosti. Princip individualizacije. Princip trajnosti znanja, veština i navika. Korelacija didaktičkih principa. Oblici rada u nastavi geografije. Kolektivni oblik rada. Grupni oblik rada. Rad u paru. Individualni oblik rada. Individualizovana nastava. Masovni nastavni oblik. Timski oblik rada u nastavi geografije. Metode rada u nastavi geografije. Pojam i klasifikacija nastavnih metoda. Metoda usmenog izlaganja. Dijaloška metoda. Metoda diskusije. Tekstualne metode. Ilustrativno-demonstracione metode. Laboratorijsko-eksperimentalne metode. Problemska nastava geografije. Programirana nastava geografije. Kooperativno učenje u nastavi geografije. Izučavanje lokalne sredine u nastavi geografije Nastavna sredstva u nastavi geografije. Uloga udžbenika u nastavi geografije. Interdisciplinarni pristup u nastavi geografije. Edukativne radionicve.. Geografske eskurzije u nastavi geografije. Samostalni rad učenika. Vrednovanje rada u nastavi geografije. Programiranje i pripremanje nastavnog rada. Značaj programiranja i pripremanja za nastavni rad. Globalno planiranje nastavnog rada. Priprema nastavnika za nastavni čas. Stručno usavršavanje nastavnika geografije. Organizacioni oblici stručnog usavršavanja. Nastavni programi geografije za osnovnu i srednje škole.

Brofi Dž., (2004): Nastava, Pedagoško društvo Srbije, Beograd.; Bonwell, Charles C., James A. Eison, (1991): Active Learning: Creating Excitement in the Classroom. ASHE-ERIC Higher Education Report. Washington.; Đere K., (1980): Metodika nastave geografije, Geografski fakultet, PMF, Novi Sad.; Ewald Terhart (2001): Metode poučavanja i učenja, Educa, Zagreb.; Živković Lj, Perišić Z, Faktori moderne organizacije nastave geografije u osnovnoj školi, Teorijsko-metodološki problemi nastave geografije, Institut za geografiju filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Nikšić-Beograd, 1997. Ivić I., Pešikan A., Antić S., (2001): Aktivno učenje, Ministarstvo prosvete i sporta R Srbije, Institut za psihologiju, Ministarstvo za prosvetu i nauku Crne Gore, Beograd.; Popović S, (1998): Problemska nastava geografije-faktor intenzifikacije nastavnog i misaone aktivnosti učenika, Modernizacija pouki geografije, Geografsko društvo Slovenije, Ljubljana.; Rudić V., (1999): Metodika nastave geografije, Geografski fakultet, Beograd.; Royeders (2003): Interaktivna nastava, dinamika efikasnig učenja, Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofskog akulteta, Beograd.; Jovanović S. (2004): Uticaj medija na motivaciju učenika u nastavi geografije. Nastava i vaspitanje, Pedagoško društvo Srbije, knj. LIII, br.1, Beograd.; Ševkušić S, (1998): Kooperativno učenje kao oblik aktiviranja učenika, Nastava i vaspitanje, XLVII, Sveska 3, Beograd.