Metodika nastave životne sredine

Razvijanje osetljivosti za probleme nastavne prakse i kompetencije za njihovo uspešno rešavanje Formiranje znanja o savremenim konceptima poučavanja i učenja u nastavnom i vannastavnom procesu; Razvijanje sposobnosti primene sistemskog pristupa prilikom planiranja nastavnog rada Razvijanje znanja o različitim ulogama koje profesori baveći se zaštitom životne sredine imaju tokom nastavnog procesa; Osposobljavanje studenata da izvrše adekvatan izbor sadržaja pomoću koga će na najefikasniji način kod učenika formirati ekološke navike, stavove i sistem ekoloških znanja; Osposobljavanje studenata da u skladu sa definisanim ciljevima i ishodima nastavnog časa izvrše adekvatan izbor nastavnih metoda, oblika i sredstava rada; Osposobljavanje studenata da na efikasan način primene različite nastavne metode, oblike i sredstva rada (tekstualna, vizuelna i audiovizuelna) u nastavnom procesu; Upoznavanje studenata sa rezultatima naučnih istraživanja sprovedenih u nastavi zaštite životne sredine

Osposobljenost studenata za izvođenje nastave na predmetima vezanim za oblast životne sredine u osnovim i srednjim školama

Teorijska nastava: Predmet, cilj i zadaci proučavanja metodike nastave životne sredine; Specifičnosti nastave/učenja zaštite životne sredine u osnovnoj, srednjoj školi i na univerziteu; Standardi, ciljevi i ishodi nastave/učenja zaštite životne sredine; Sadržaji o zaštiti životne sredine u nastavnim planovima i programima; Uloga i kompetencije nastavnika koji se bave obrazovanjem i vaspitanjem za zaštitu životne sredine; Međuzavisnost aktivnosti nastavnika i aktivnosti učenika na času; Metode rada u nastavi zaštite životne sredine; Problemski pristup izučavanju životne sredine; Oblici rada u nastavi zaštite životne sredine; Obrazovna tehnologija u nastavi zaštite životne sredine; Udžbenik - primena u nastavi i kriterijumi za vrednovanje kvaliteta udžbenika; Vannastavne i vanškolske ekološke aktivnosti učenika; Praćenje i procenjivanje učeničkih postignuća
Praktična nastava: Odlike aktivne nastave zaštite životne sredine; Uloga i kompetencije nastavnika u aktivnoj nastavi zaštite životne sredine; Novi aspekt komunikacije na relaciji nastavnik-učenik i status učenika u školi; Standardi ekološkog znanja; Definisanje ciljeva i ishoda nastave/učenja zaštite životne sredine; Principi izbora sadržaja sa aspekta razvoja ekoloških znanja; Primena oblika rada u nastavi zaštite životne sredine; Primena nastavnih sredstava u nastavi zaštite životne sredine; Edukativne radionice u izučavanju životne sredine; Zadaci za samostalan i praktičan rad učenika; Planiranje sadržaja, metoda, oblika rada i nastavnih sredstava na osnovu predhodno definisanih ciljeva i ishoda časa; Izrada i analiza pisane pripreme časa.

Andevski M., (1997): Ekološka pedagogija kao perspektiva budućnosti, Filozofski fakultet u Novom sadu, Katedra za pedagogiju, Zbornik, sv.12, Novi Sad. Andevski M., (1998): Škola i razvoj ekološke svesti, Pedagoška stvarnost, Novci Sad. Brofi Dž., (2004): Nastava, Pedagoško društvo Srbije, Beograd.; Ewald Terhart (2001): Metode poučavanja i učenja, Eduka, Zagreb; Ivić I., Pešikan A., Antić S., (2001): Aktivno učenje, Ministarstvo prosvete i sporta R Srbije, Institut za psihologiju, Ministarstvo za prosvetu i nauku Crne Gore, Beograd.; Matanović V. (1999): Ekološka sekcija u osnovnoj školi, Ministarstvo zaštite životne sredine R. Srbije, Beograd.