Metodologija kartografskih istraživanja

  • Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
  • Nastavnik: dr Jasmina Jovanović
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 8
  • Semestar: II
  • Broj časova: 4

Kompleksno istraživanje, saznavanje i predstavljanje komponenata sadržaja geoprostora primenom kartografskog metoda u obliku kartografsko-metodskog algoritma.
Proučavanje metodologije kartografskih istraživanja zasnovane na modelovanju i digitalnoj kartografsko-interaktivnoj vizuelizaciji i interpretaciji sadržine geoprostora.
Sticanje znanja proučavanjem metodologije konstruisanja spacionomografskog modela u jedinstvu kvantiteta i kvaliteta predmetne geoprostorne tematike sa svojstvima metričnosti, prostornosti i zakonomernosti.

Sticanje i primena fundamentalnih teorijsko-metodoloških i aplikativnih kartografskih znanja za različite naučne i praktične potrebe u procesu dobijanja kompleksnih informacija o geoprostoru.
Izučavanjem metodologije kartografskog istraživanja geoprostora omogućava se naučno-informacioni kognitivni okvir u odgovarajućem kontekstu multidisciplinarnih istraživanja.
Teorijsko-metodološka razrada i praktična primena semiorazmernog kartografisanja pri izradi tematskih karata i kartosemiometrisanju u cilju spacionomografske interpretacije tretirane tematike.
Shvatanje značaja koncepcije spaciosistemskog atlasa kao specifičnog metodološkog pristupa u okviru atlasne kartografije. Spaciosistemski atlas na specifičan metodski način tretitra problematiku u regionalnim, nacionalnim ili drugim granicama, ali sa kartiranjem komponenata u širem prostoru u kojem njihov razvoj znatnije utiče na razvoj kartiranih komponenata u granicama prostorne celine; poređenjem prostorne raznolikosti, inteziteta razvoja i drugih pokazatelja komponenata u širem području omogućuje se  potpunije sagledavanje njihovih karakteristika u okviru tretirane prostorne celine.
Kartografska vizuelizacija podrazumeva konceptualno modelovanje prostora, čime se omogućava efikasan analitički pristup proučavnja komponenata prostora. Vizuelnom analitikom kroz modele kartografske prezentacije omogućava se efikasno dobijanje i korišćenje geoinformacija, sticanje sveobuhvatnog saznanja o geoprostoru. Savremene metode geovizuelizacije omogućavaju fleksibilnost aplikacija koje uključuju multidimenzionalne i multivarijantne prezentacije.

1. Razvoj kartografije; 2. Kartografija u sistemu naučnih istraživanja sadržaja geoprostora; 3. Kartografski metod; 4. Kartografska generalizacija; 5. Dihotomno klasifikovanje sadržine karte i atlasa; 6. Semiorazmerno kartografisanje; 7. Kartografska translacija geoprostornih podataka. 8. Digitalna obrada i izrada karata i atlasa zasnovanih na GIS-u; 9. Tematska kartografija; 10. Gnoseološki smisao kartografskog jezika; 11. Atlasna kartografija; 12. Kartografski dizajn; 13. Specifičnost teorijskog i aplikativnog kartografskog istraživanja; 14. Digitalna kartografska vizuelizacija; 15. Kartografska komunikacija.

Brodersen L. (2008): Geo-communication and information design. / www.geokommunikation.dk /
Volodčenko A. (2009): Kartosemiotik,  e-Lexikon. Verlag: Selbstverlag der Technischen Universitat Dresden.
Sretenović Lj. (2010): Ekvivalentnost skalarnog semiorazmera i valernog semiorazmera u specifičnom semiorazmernom kartografisanju. Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa ”Teritorijalni aspekti razvoja Srbije i susednih zemalja”. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet. str. 543-546.
Jovanović J. (2012): Cartographic visualisation and information society. Geografski razgledi, Makedonsko geografsko društvo,  kn. 46, pp. 59-68., Skopje, MGD.
Jovanović J., Živković D., (2012): Kartografska geovizuelizacija prostornih podataka. Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa ”Problemi i izazovi savremene geografske nauke i nastave”. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet. str. 189-193.
Jovanović J. (2012): Geosistemnost kompleksnih geografskih atlasa. Glasnik Srpskog geografskog društva, Sv.XCII–Br.3., str.19-34., Beograd: SGD.
Jovanović J. (2013): Digital cartographic visualization in the function of the development of integrated cultural tourism and international cultural collaboration. International scientific conference "Culturni corridor VIA DIAGONALIS cultural tourism without boundaries". SWU „Neofit Rilski”, Faculty of Economics, Department of Tourism, Blagoevgrad; Faculty of Geography at the University of Belgrade. Sofia&Belgrade, pp 71-78.