Metodologija proučavanja procesa nastave geografije

 • Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
 • Nastavnik: dr Slavoljub Jovanović
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj ESPB: 8
 • Semestar: II
 • Broj časova: 4

Upoznavanje sa osnovnim teorijsko-metodološkim problemima proučavanja nastave geografije.
Osposobljavanje za kritičko sagledavanje različitih vrsta istraživanja procesa nastave geografije.
Osposobljavanje za razumevanje procesa naučnog istraživanja i za samostalno projektovanje i realizaciju jednostavnih istraživanja pedagoških aspekata nastave geografije.

Na kraju kursa student:

 • Navodi i objašnjava teorijsko- metodološke probleme proučavanja nastave geografije
 • Uočava domete i ograničenja različitih vrsta istraživanja procesa nastave geografije (kvantitativnih, kvalitativnih, akcionih...)
 • Uočava probleme u nastavi geografije koje treba istražiti
 • Definiše predmet, ciljeve, zadatke istraživanja, kao i početne hipoteze
 • Vrši izbor relevantnih metoda i tehnika istraživanja i efikasno ih primenjuje u istraživačkom postupku
 • Vrši izbor relevantnog uzorka istraživanja prema utvrđenim kriterijumima izbora
 • Samostalno konstruiše instrumente istraživanja, proverava njihove metrijske karakteristike i primenjuje ih u istraživanju
 • Samostalno sprovodi postupke prikupljanja i sređivanja podataka
 • Koristi kompjuterske programe za.formiranje baza podataka i za.statističku obradu podataka
 • Efikasno analizira i interpretira dobijene rezultate i izvodi relevantne zaključke
 • Smisleno prezentuje rezultate istraživanja
 1. Savremene tendencije i vrste istraživanja u nastavi geografije.
 2. Kvalitativna istraživanja u nastavi geografije.
 3. Pedagoški eksperiment u nastavi geografije.
 4. Akciono istraživanje u nastavi geografije.
 5. Izbor naučnog problema iz ugla prakse, nauke, kao i samih mogućnosti.
 6. Izrada projekta istraživanja, definisanje ciljeva, zadataka i naučnih hipoteza istraživanja.
 7. Varijable i indikatori u istraživanju.
 8. Izbor metoda i tehnika istraživanja.
 9. Vrste uzoraka i kriterijumi izbora.
 10. Konstrukcija i metrijske karakteristike instrumenata.
 11. Prikupljanje i sređivanje podataka.
 12. Statistički postupci za obradu podataka.
 13. Kompjuterski programi za obradu podataka (MS Office Excel, SPSS).
 14. Postupci analize i grafičkog prikazivanja podataka, interpretacija rezultata i pisanje izveštaja.
 15. Primena rezultata istraživanja u praksi.

Bakovljev, M. (1997). Osnovi metodologije pedagoških istraživanja, Naučna knjiga, Beograd.
Banđur, V. i Potkonjak, N. (1999). Metodologija pedagogije. Savez pedagoških društava Jugoslavije, Beograd.
Blattner, P., L. Urlich, K. Cook & T. Dysk (2000). Vodič kroz Microsoft Excel 2000. Computer Equipment and Trade, Beograd.
Kocić, Lj. (1983). Eksperimentalna pedagogija. Prosveta i Institut za pedagoška istraživanja, Beograd.
Matović, N. (2007). Merenje u pedagoškim istraživanjima. Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet, Beograd.
Mužić, V. (1986). Metodologija pedagoškog istraživanja. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo.
Pešić, M. i saradnici (2004), Pedagogija u akciji. Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta, Beograd.
Ristić, Ž. (2006). O istraživanju, metodu i znanju. Institut za pedagoška istraživanja, Beograd.
Rosić, V. (2001). Teorijsko-metodološka utemeljenost pedagoških istraživanja. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Rijeka.
Pallant, J. (2009). SPSS Priručnik za preživljavanje, Mikro knjiga, Novi Sad.
Članci iz stručnih časopisa koji su objavljeni na Internetu u kojima se prikazuju rezultati istraživanja pedagoških pitanja vezanih za nastavu geografije.