Migracije stanovništva II

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Danica Šantić
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 6
  • Semestar: VI
  • Broj časova: 2+2
  • Uslov: Položen ispit Migracije stanovništva I

Utvrđivanje obima i tokova migracionih struja za različita područja i razdoblja, sagledavanje demografskih, ekonomskih, socijalnih i drugih činilaca koji uslovljavaju migraciona kretanja. Sagledavanje uticaja migracija na demografski razvitak (fertilitet, mortalitet i strukturu stanovništva), društveni i ekonomski razvoj.

Sticanje i primena znanja o migracijama stanovništva kao osnovnom obliku i determinanti dinamike i razmeštaja populacije i bitnoj komponenti razvitka ljudskog društva.

Predavanja:
Velike svetske migracije od praistorije do epohe Velikih geografskih otkrića; Migracije od epohe Velikih geografskih otkrića do modernih svetskih migracija; Podela i tipovi unutrašnjih i međunarodnih migracija u savremenom dobu; Determinante i posledice unutašnjih i međunarodnih migracija na demografski, ekonomski, socijalni, politički kulturno-civilizacijski razvoj; Savremene međukontinentalne migracije, unutarkontinentalne i migracije na nacionalnim nivoima – prema vremenu, tipu kretanja, uzrocima i posledicama; Definitivno preseljavanje, povremene migracija, dnevne migracija – obim, uzroci i posledice u svetu; Međunarodne migracije kao faktor razvoja regiona i zemalja ishodišta i odredišta; Ekonomske migracije, izbegla, raseljena i prognana lica, azilanti, ilegalne migracije i trgovina ljudima, migracije visokoobrazovanih lica itd; Savremene migracije stanovništva na Balkanskom poluostrvu i u Srbiji; Srpska dijaspora; Migracije stanovništva i održiv demografski i ukupni razvoj u nacionalnim i međunarodnim okvirima; Projekcije i modeli migracija stanovništva-teorijski pristupi, metode i tehnike (primeri u svetu i Srbiji); Migraciona politika-teorijski pristupi, metode i mere, primeri u svetu i Srbiji u prošlosti i danas.

Vežbe:
Prve migracije ljudi; Migracije u praistoriji; Migracije u Starom veku; Migracije u Srednjem veku; Migracije stanovništva Novom veku; Migracije stanovništva pre Prvog svetkog rata; Migracije stanovništva između dva svetska rata; Migracije stanovništva nakon Drugog svetskog rata; Savremene migracije stanovništva; Izbeglištvo; Ilegalne migracije;  Krijumčarenje i trgovina ljudima

Grupa autora (1971): Migracije stanovništva Jugoslavije, Centar za demografska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd.
Đurđev B. (1995) Posleratno naseljavanje Vojvodine, Matica srpska, Novi Sad.
Spasovski, M., Šantić, D. (2004): Migrantsko stanovništvo Srbije. Pregled Srbija i Crna gora, Godina XLVIII, br. 4, Beograd, 5-15
Đurđev B., (1998):  Geografija stanovništva, PMF, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad,.
World Migration 2008: Managing Labour Mobility in the Evolving Global Economy, Vol 4, IOM (poglavlje B)
Spasovski, M., Miličić, D. (2002): Noviji pristupi u politici prema internacionalnim migracijama u svetu. Zbornik radova Ekološka istina, str. 555-558
Castles S., Miller M. J. (2009): Age of Migration, International Population Movement in the Modern World, IV edition/Revised and Updated (Poglavlja IV-VII)
Grečić V., Matejić V., Kutlača Đ., Mikić O. (1996): Migracije visokostručnih kadrova i naučnika iz SR Jugoslavije, Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu, Institut ''Mihajlo Pupin'', Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd.
Migracije, krize i ratni sukobi na Balkanu s kraja 20. veka Urednik: Goran Penev Društvo demografa Srbije, DémoBalk, 2011